Протокол № 4 від 30 листопада 2017 року

Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського

Протокол № 4 від 30 листопада 2017 року

 1. З питання «Про завершення фундаментального наукового дослідження, яке фінансується за рахунок державного бюджету «Теоретико-методичні засади формування художньо-педагогічної ментальності майбутніх учителів хореографії як чинника підвищення якості освіти».

    Заслухавши й обговоривши звіт , учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати виконання підтеми комплексного фундаментального дослідження «Теоретико-методичні засади формування художньо-педагогічної ментальності майбутніх учителів хореографії як чинника підвищення якості освіти» (державний реєстраційний номер 0115U002489) задовільним.
 2. З метою покращання профорієнтаційної роботи та оприлюднення творчих досягнень студентів забезпечувати ІКТ-супровід та створення відео-посібників із композиційно-постановчої роботи.
 3. Активно залучати студентів та магістрантів до науково-дослідної діяльності на засадах міждисциплінарного синтезу хореографічної творчості та наукових розвідок.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.
 5. З питання «Про закінчення етапу наукових досліджень «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі» й «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними», які фінансуються за рахунок державного бюджету».

    Заслухавши й обговоривши звіт , учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Уважати виконання першого етапу дослідження «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі» задовільним.

1.2. Залучати студентів фізико-математичного факультету до виконання проекту.

1.3. Розробити новий курс за результатами першого етапу для аспірантів зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

1.4. Провести патентний пошук за темою проекту.

1.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Університету Ушинського професора Т. І. Койчеву.

 

2.1. Уважати виконання дослідження задовільним.

2.2. Продовжити наукові розробки за темою «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними» на 2018 рік.

2.3. Розробити за результатами дослідження нові навчальні курси.

2.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

 

 1. З питання Атестація докторантів університету (за списком)».

    Заслухавши та обговоривши звіт , учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити наслідки атестації докторантів і вважати їх задовільними.
 2. Перевести всіх атестованих докторантів на наступний рік навчання.
 3. Ужити заходів щодо підвищення ефективності докторантури університету.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

Поточні питання

 1. Присвоєння вченого звання.

    Заслухавши й обговоривши інформацію декана О. В. Попова та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: рекомендувати кандидатуру Прохорової Олени Вікторівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.

 

 1. Конкурс на заміщення посад.

    Заслухавши й обговоривши інформацію декана І. Г. Мисик та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: Гуменного Миколу Хомича вважати обраним на посаду завідувача кафедри української та зарубіжної літератур.

 

 1. З питання «Про затвердження Нової редакції Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

    Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Нову редакцію Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1. З питання «Про затвердження навчального плану, пояснювальної записки до нього та профілю освітньої програми підготовки».

    Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри філософії і соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Є. Р. Борінштейна, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити навчальний план, пояснювальну записку до нього та профіль освітньої програми підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавр, галузі знань 02 Культура та мистецтво за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (заочної форми навчання).
 2. Затвердити навчальний план, пояснювальну записку до нього та профіль освітньої програми підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавр, галузі знань 02 Культура та мистецтво за спеціальністю 034 Культурологія (заочної форми навчання).
 3. Затвердити навчальний план, пояснювальну записку до нього та профіль освітньої програми підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти – магістр, галузі знань 02 Культура та мистецтво за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (денної форми навчання).

 

 1. З питання «Про затвердження Положення про архівний підрозділ».

УХВАЛИЛА: затвердити Положення про архівний підрозділ.

 

 1. З питання «Про затвердження Положення про експертну комісію».

УХВАЛИЛА: затвердити Положення про експертну комісію.

 

 1. Про затвердження тем кандидатських дисертацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри політичних наук і права Вашкевича Олександра Васильовича «Формування стійких інститутів влади на місцях як умова децентралізації» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.ю.н., проф. О. Ф. Долженкова.
 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри політичних наук і права Кабанцевої Ірини Анатоліївни «Інститут президентства на пострадянському просторі, особливості становлення та розвиток» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.політ.н., доц. О. О. Долженкова.
 3. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри політичних наук і права Сандула Олексія Анатолієвича «Політична опозиція як суб’єкт політичного процесу сучасного українського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.
 4. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри політичних наук і права Айвазової Тетяни Андріївни «Взаємообумовленість державотворення і багатопартійності в українському політичному процесі» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.
 5. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри політичних наук і права Шишменка Ігоря Миколайовича «Роль політичної експертизи в українському політичному процесі» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.політ.н., проф. С. М. Наумкіну.
 6. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри політичних наук і права Довбиша Микити Олеговича «Соціальні програми в Україні та країнах ЄС» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим керівником призначити д.політ.н., проф. С. М. Наумкіну.
 7. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри педагогічних технологій початкової освіти Озчеліка Мехмета Еніса «Педагогічні умови формування міжкультурної комунікації студентів-іноземців у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 015 – професійна освіта. Науковим керівником призначити д.пед.н., проф. І. О. Пальшкову.
 8. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри теорії та методики практичної психології Свистули Оксани Михайлівни «Рішимість як стильова характеристика особистості, яка приймає рішення» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 053 – психологія. Науковим керівником призначити д.психол.н., доц. О. І. Саннікова.
 9. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувачки наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Поліхроніді Аглаї Григорівні «Підготовка майбутніх учителів музики до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти». Науковим керівником призначити д.н.держ.упр., проф. С. К. Хаджирадєву.
 10. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта  кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Семенюка Віктора Вікторовича «Права людини: соціально-філософський вимір» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 09.00.02 – діалектика та методологія пізнання. Науковим керівником призначити д.філос.н., проф. Е. А. Гансову.
 11. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки західних і східних мов та методики їх навчання Масур Ганни Сергіївни «Формування англомовної дискурсивної компетенції майбутніх філологів-перекладачів в умовах університетської освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 014 – середня освіти (германські мови). Науковим керівником призначити д.пед.н., доц. О. В. Попову.

 

 1. Про затвердження тем докторських дисертацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити тему дисертаційного дослідження докторантки кафедри політичних наук і права Пронози Інни Іванівни «Феномен інформаційної безпеки: сучасні тенденції, загрози, виклики» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим консультантом призначити д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.
 2. Затвердити тему дисертаційного дослідження докторантки кафедри політичних наук і права Ярошенко Валентини Миколаївни «Становлення інституту демократичної громадянськості в Україні як умова змін вектору політичного розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 052 – політологія. Науковим консультантом призначити д.ю.н., проф. О. Ф. Долженкова.

 

 1. Про рекомендацію до друку.

УХВАЛИЛА: рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Лінгвістичні науки, № 25».


Голова вченої ради                            О. Я. ЧебикінУчений секретар                            Н. Ф. Босак

 

 

Останнє оновлення: Середа, 06 грудня 2017, 17:37

    

  fnsnf visegrad fundУрядовий контактний центр                                                                  eua konfucius    
  tempus pedpresa mon.gov observatory