Методичний центр художньо-естетичного виховання дітей та молоді

Зміни до положення Методичного центру художньо-естетичного виховання дітей та молоді Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"(протокол №2, від 27 вересня 2012 року) pdf
Зміни до положення Методичного центру художньо-естетичного виховання дітей та молоді Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (протокол №9, від 26 квітня 2012 року) pdf
Зміни до положення Методичного центру художньо-естетичного виховання дітей та молоді Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (протокол №6, від 30 січня 2014 року) pdf

1.Методичний центр художньо-естетичного виховання дітей та молоді Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д.Ушинського ( надалі Центр) є правонаступником Методичного центру художньо – естетичного виховання дітей та молоді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, який був створений згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01. 2004 р. № 18 « Про реорганізацію Методичного центру художньо – естетичного виховання дітей та молоді в Одеській області» шляхом реорганізації Методичний центр художньо – естетичного виховання дітей та молоді Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського є правонаступником Методичного центру художньо – естетичного виховання дітей та молоді в Одеській області згідно з п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08 2002 року № 1133 « Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету», відноситься до закладів у галузі освіти МОНмолодьспорту України.

2.Повне найменування : Методичний центр художньо-естетичного виховання дітей та молоді Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського.
Скорочене найменування: МЦХЕВДМ ПНПУ.

3. Центр є структурним підрозділом університету, з окремими правами та повноваженнями юридичної особи, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, право від свого імені укладати угоди; штамп, вивіску, печатку із найменуванням.
Поштова адреса центру: 65023, м. Одеса, вул. Градоначальницька, 1; тел.: 733 - 55 - 59, 733- 49-75, E-mail : metododessa @ mail.ru.

4. Центр фінансується з державного бюджету, має код 2201130 (Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації, інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення).

5. Центр здійснює свою роботу у відповідності до Конституції України,
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», концепції «Художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» МОНмолодьспорту України, рішень Уряду, які діють в сфері освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що є його засновником згідно наказу від 15.12.1994р. № 349 «Про відкриття Одеського обласного методичного центру художньо-естетичного виховання дітей та молоді».
Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства
України та його Положення. Мова навчання у центрі визначається
Конституцією України і відповідним законом України.
Трудовий розпорядок в центрі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими на основі законодавства України.

6. Основними напрямками діяльності центру є:
- здійснення професійної та методичної допомоги педагогічним та творчим колективам в процесі художньо-естетичного розвитку і виховання дітей та молоді в дошкільних установах, загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, школах-інтернатах, позашкільних установах області, а також на своїй базі в основному з 5 до 22 років;
- формування соціально-зрілої особистості – громадянина України, його національної самосвідомості, громадської позиції, задоволення його різнобічних культурних запитів та нахилів, виховуючи потребу в духовному самовдосконаленні, розвиваючи мистецькі уміння, навички та компетентність;
- створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань, здатних до подальшої художньо-творчої самореалізації;
- організація змістовного дозвілля, відпочинку та розваг на основі взаємодії різних видів та жанрів мистецтва з метою координації знань, умінь та уявлень, набуття яких необхідне для формування у свідомості учнів та молоді поліхудожнього та полікультурного образу світу;
- вивчення стану та діагностика розвитку художньо-естетичного виховання в Одеській області в системі освіти.

7. Головним завданням центру є: впровадження спеціальних програм, спрямованих на пошук, творчий розвиток, виховання, освіту і матеріальне стимулювання обдарованих дітей та молоді у відповідності з державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), програмою роботи з обдарованою молоддю на 2010-2014 роки, концепцією розвитку Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (на період до 2014 року), державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Освітня галузь “Естетична культура”) та інші, реалізація яких здійснюється через дві ведучі творчі лабораторії та їх секції:
а) лабораторія з навчально-методичної роботи, вільних творчих ініціатив та організації масових заходів;
б) лабораторія з виховання основними жанрами мистецтва регіону (в рамках Малої академії мистецтв та народних ремесел).
8. в лабораторії з навчально-методичної роботи, вільних творчих ініціатив, організації масових заходів працює секція “Культурно-педагогічного центру ім. Р.Штайнера”, для впровадження альтернативного та прогресивного методу і розвитку дошкільної, шкільної та позашкільної вальдорфської педагогіки, яка гармонійно та поетапно розвиває у дитини мислення, почуття та волю.

9.на базі творчої лабораторії з виховання основними жанрами мистецтва регіону ( в рамках Малої академії мистецтв та народних ремесел) створені:
а) секції:
-“Поезія”;
-“Мистецтвознавство”;
-“Літературна творчість”;
-“Фольклористика”;
-“Народна творчість”;
б) майстер-класи з основних жанрів мистецтв:
-хореографічний;
-вокально-хоровий;
-музично-інструментальний;
-літературно-драматичний;
-образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Секції та майстер-класи працюють з метою пошуку, розвитку та підтримки юних талантів та обдарувань, а також для масового залучення молоді до вивчення, збереження та збагачення фольклору свого краю, відродження звичаїв, традицій, свят, обрядів, традиційних народних ремесел, національного костюму та вбрання свого регіону.

Центр організовує і проводить:

•очно-заочні консультації з усіх питань змісту, організації та методики культурно-масової роботи; вальдорфській педагогіці і міжнародному антропософському руху;

•семінари, наради, науково-практичні конференції керівників гуртків художньої самодіяльності усіх жанрів, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, любительських об’єднань, клубів за інтересами, народних університетів художньо-естетичного напрямку, кіно-відео-дискотек, атестацію керівників колективів художньої самодіяльності, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; фінансування вказаних заходів проводиться в межах коштів, передбачених МОНмолодьспорту України;

•перепідготовку керівників творчих колективів, їх стажування на базі шкіл, ПТНЗ та позашкільних закладів, розробляє рекомендації по підвищенню їх кваліфікації;

•на базі шкіл, професійно-технічних та педагогічних училищ, позашкільних закладів області, на власній базі: обласні, всеукраїнські та міжнародні свята, огляди, виставки, конкурси, фестивалі, театралізовані вистави, концерти та творчі звіти (за умов фінансування);

•відбір кращих художніх робіт, самодіяльних творчих колективів і окремих виконавців; їх участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках, святах, поїздках за кордон (за умов фінансування);

•розробку і виносить на розгляд керівництва університету і обласного управління освіти пропозиції щодо покращення роботи учбових закладів і позашкільних установ з художньо-естетичного виховання учнів;

•вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи в навчальних закладах та позашкільних установах освіти по духовному розвитку і художньо-естетичному вихованню учнів, веде пошук і пропаганду нових, більш ефективних форм цієї роботи, активно залучає до цієї роботи засоби масової інформації; укладає угоди з видавництвами, кіно та телестудіями для підготовки і видання відповідної наукової, методичної та репертуарної літератури з питань, що входять до компетенції центру;

•надання методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам, позашкільним закладам області у впровадженні масових заходів з відзначенням свят, театралізованих вистав, концертних програм, виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

У своїй роботі центр взаємодіє з громадськими організаціями, навчальними та позашкільними закладами різних відомств, як в Україні, так і за її межами.

•при центрі працює методичний кабінет, в якому зосереджуються і систематизуються методичні та довідкові матеріали, репертуар, наочні посібники і література щодо організації і проведення позакласної, культурно-масової роботи з учнями, матеріали по обміну досвідом роботи. Методичний кабінет планує і надає допомогу працівникам центру щодо проведення лекцій, бесід, семінарів, конференцій, нарад, а також:

•надає високоефективну методичну та практичну допомогу позашкільним, професійно-технічним, загальноосвітнім навчальним закладам в організації роботи любительських об’єднань і клубів за інтересами художньо-естетичного напрямку, гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, а також у проведенні тематичних вечорів, диспутів, конференцій, оглядів художньої самодіяльності, виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, фестивалів, творчих звітів, конкурсів та інших масових заходів;

•залучає до систематичної роботи з дітьми творчу інтелігенцію;

•розробляє методичні рекомендації на основі вітчизняних та закордонних досягнень в області педагогіки та культури;

•створює репертуарну бібліотеку, відбирає кращі твори для розповсюдження та впровадження у творчих колективах.
Центр має право:

•отримувати в установленому порядку і аналізувати інформацію про діяльність методичних центрів та навчальних закладів системи освіти з основних напрямків художньо-естетичного виховання, розвитку художньої самодіяльності, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

•направляти працівників в учбові та позашкільні заклади системи освіти для надання методичної та практичної допомоги;

•вивчати стан художньо-естетичного виховання і досвід роботи, сприяти покращенню навчально-виховної роботи і професійного рівня творчих колективів навчальних та позашкільних закладів, готувати відповідні матеріали на розгляд вченої ради університету, колегії управління освіти;

•заслуховувати на засіданнях художньо-методичної ради відповідальних працівників за стан художньо-естетичного виховання, позаучбової зайнятості районних, міських позашкільних закладів, ЗОШ, ПТНЗ, керівників колективів художньої самодіяльності, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з питань організації культурно-масової та гурткової роботи, давати рекомендації щодо її покращення;

•встановлювати ділові та творчі контакти з відповідними навчальними закладами інших областей, а також інших відомств та міжнародних творчих організацій з питань спільної творчої діяльності;

•готувати для видання, у встановленому порядку, методичні матеріали, навчальні програми тощо професійно-технічним навчальним закладам та позашкільним навчальним закладам для педагогічних колективів та колективів художньої творчості;

•залучати науковців, спеціалістів, професійних майстрів культури та мистецтв, педагогів-практиків для розробки програм, науково-методичних матеріалів, їх редагування та рецензування; для виступів на семінарах, у роботі творчих груп при проведенні масових заходів, а також підготовки художньої продукції для оформлення обласних та республіканських заходів з оплатою, згідно діючих розцінок і авторських прав;

•організувати обмін методичними і репертуарними матеріалами з іншими аналогічними закладами;

•здійснювати популяризацію кращих художніх колективів області, їх показових виступів, залучати їх до участі в масових заходах та гастрольних поїздках; продовжувати створювати в центрі, ПТНЗ, ЗОШ та позашкільних закладах “зразково-художні” та “народно-художні” колективи різних за жанрами та видами мистецтв;

•порушувати клопотання через Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського та управління освіти і науки перед МОНмолодьспорту України про присвоєння кращим самодіяльним колективам звання “зразковий-художній” та “народний-художній”; готувати подання про нагороди кращих керівників колективів самодіяльної художньої творчості та працівників виховної роботи з художньо-естетичного напрямку.

Міжнародна діяльність.

1.Центр має право укладати угоди про співробітництво з навчальними та позашкільними закладами, науковими установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних країн, встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод, договорів, контрактів про обмін творчими учнівськими та педагогічними колективами, створювати у встановленому порядку спільні (асоційовані) заклади, навчально-виховні центри, проводити спільні заходи – свята, огляди, фестивалі, декади, конкурси та інше ( що обмовляється Положенням), а також вступати до міжнародних організацій, бути їх членом згідно з діючим законодавством і цим Положенням.

2.Центр здійснює підбір, підготовку і оформлення працівників та учнів для поїздки за кордон з метою обміну досвідом, участі в конкурсах, фестивалях, оглядах, декадах, стажуваннях та ін.

3.Центр здійснює прийом іноземних делегацій як в системі освіти, так і по лінії споріднених міст, інших організацій при наявності відповідних умов.

4.Навчальне обладнання, прилади, музичні інструменти, костюми для танцювальних та інших колективів, що надходять із-за кордону для центру, звільняються від ввізного мита та митних зборів відповідно до чинного законодавства.

Директор Методцентру – Валерій Андрійович Бегунович

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського