Факультет початкового навчання

Po4atk osvitu

Факультет початкового навчання є справжнім навчальним науково-методичним центром підготовки вчителів початкових класів, технологічної освіти, англійської, німецької та болгарської мов, практичних психологів, соціальних педагогів.

Потужний науково-педагогічний потенціал факультету дозволяє успішно вирішувати проблемимодернізації навчально-виховного процесу, сприяти вдосконаленню професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, соціальних педагогів, вчителів технологій профільного навчання, креслення та інформатики, активізації їх професійної компетенції, творчої активності й самостійності.
На факультеті здійснюється підготовка вчительських кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр, а також висококваліфікованих науково-педагогічних працівників в аспірантурі та докторантурі. Відомими є наукові школи професорів І. М. Богданової, Н. А. Кавалерової, І. О. Пальшкової та інших.

Гордість інституту – його студенти та випускники, серед яких є переможці багатьох студентських олімпіад, заслужені та видатні вчителі, переможці конкурсів «Учитель року», керівники освітніх закладів Одещини.

На базі факультету початкового навчання здійснюється підготовка фахівців денної та заочної форм навчання за такими напрямами:
1. 6.010102 Початкова освіта з додатковою спеціальністю «Практична психологія» або спеціалізацією «Мова та література (англійська)».
Випускники отримують кваліфікацію вчителя початкових класів, учителя іноземної мови в початкових класах, практичного психолога в закладах освіти, вихователя та педагога-організатора в загальноосвітніх школах різного типу: школах-інтернатах, дитячих будинках, центрах дитячої творчості, позашкільних навчальних закладах.
2. 6.010106 Соціальна педагогіка з додатковою спеціальністю «Практична психологія».
Випускники отримують кваліфікацію соціального педагога, практичного психолога в закладахосвіти, будинках дитини, дитячих санаторіях, соціально-реабілітаційних центрах для неповнолітніх, інтернатах для дітей-інвалідів, притулках, приймальниках-розподільниках, виправних закладах для неповнолітніх.


На факультеті навчаються понад 1 тис. студентів денної та заочної форм навчання, серед яких також студенти з близького і далекого зарубіжжя: Молдови, Білорусії, Азербайджану, Туркменістану та Китаю.
Навчально-виховний процес забезпечують три кафедри: кафедра педагогічних технологій початкової освіти (завідувач – І.О. Пальшкова, д. пед. н., проф.), кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій (завідувач – І.М. Богданова, д. пед. н., проф.), кафедра педагогіки (завідувач – З.Н. Курлянд, д. пед. н., проф.), кафедра математики та методики її навчання (завідувач - О. П. Свєтной, к. фіз.-мат. н., доцент).
Директором інституту, деканом факультету початкового навчання є доктор педагогічних наук, професор Пальшкова Ірина Олександрівна.
У зв’язку з необхідністю здійснювати широкий спектр досліджень соціально-педагогічних проблем становлення та розвитку підростаючого покоління була створена наукова та навчально-методична лабораторія соціально-педагогічних досліджень, яка проводить наукову роботу за такими напрямами:
- підготовка майбутніх соціальних педагогів до проектувальної діяльності в професійній сфері;
- формування особистості соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності;
- розвиток творчої активності соціального педагога в умовах підготовки до професійної діяльності з урахуванням вимог Болонської декларації;
- аналіз специфіки та особливості прояву професійної діяльності майбутнього соціального педагога та створення відповідного навчально-методичного забезпечення.
Експериментальною базою лабораторії є: загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості, будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, центри соціального обслуговування населення, притулки, кризові центри для дітей та молоді; приймальники-розподільники, спецінтернати, відділи міліції у справах неповнолітніх, клуби за місцем проживання, центри молодої сім’ї, центри соціальних служб для молоді, громадські дитячі та молодіжні об’єднання, молодіжні служби працевлаштування.
З метою підготовки кадрів вищої кваліфікації, в яких університет та південний регіон України мають гостру потребу, на факультеті здійснюється підготовка: аспірантів зі спеціальностей 13.00.05 – Соціальна педагогіка (6 аспірантів) та 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (8 аспірантів), докторантів зі спеціальності 13.00.05 – Соціальна педагогіка (2 докторанти).
На базі факультету проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції для студентів і молодих науковців. Систематично випускаються наукові збірники: «Сучасний навчально-виховний процес: теорія і практика» (2010 р.), «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи» (щорічно), «Якісна початкова освіта: шляхи та умови вдосконалення» (2008 р.), «Новітні педагогічні технології: проблеми та перспективи початкової школи» (2006 р.), «Теорія і практика управління педагогічним процесом» (2002 р.).
На базі факультету діє сучасно обладнаний комп’ютерний клас, у якому є вихід до мережіInternet. Він оснащений інтерактивною дошкою та мультимедійним проектором.
Також студенти беруть участь у виховних заходах університету та міста: «Посвята першокурсників у студенти», «День міста Одеси», «День працівника освіти», «Міжнародний день студентів», «Новий рік», «Міжінститутський конкурс КВК», «День Святого Валентина», «Міжнародний жіночий день», «День Перемоги». У конкурсі самодіяльності університету до Дня студента у поточному навчальному році факультет посів перше місце.
На факультеті створено 2 команди КВК «Всё в меру» й «Таки-да», які постійно беруть участь у змаганнях між ВНЗ м. Одеси. Студенти мають змогу вивчати безкоштовно турецьку мову, відвідувати гуртки східного танцю та фітнесу.
Студентами проводяться різні благодійні заходи: Всеукраїнська акція «Почуйте всі!» Благодійного фонду «Серце до серця»; акція «Помоги детям Украины»; новорічний марафон Благодійного фонду «Доброчин»; збір коштів для Дитячого будинку «Солнышко»; проведення святкових концертів для вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей тощо.
Серед випускників факультету початкового навчання – відомі в регіоні заслужені вчителі (В. В. Гарманова, М. І. Москальова, Г. М. Панова та ін.), переможці конкурсів «Учитель року» (І. В. Букер, Є. П. Гайдай, О. П. Громік, Л. О. Жданова, О. В. Леконцева), керівники освітніх установ (І. І. Стеценко, директор НВК № 126; О. Р. Гребенщикова, президент школи альтернативного типу «АСТР» та ін.).
Ураховуючи сучасні вимоги до освітян, факультет розширює і урізноманітнює свої спеціалізації, зміцнює і модернізує матеріальну базу, постійно вдосконалює науково-методичні форми організації навчально-виховного процесу.
Кафедра педагогічних технологій початкової освіти
Свої витоки кафедра педагогічних технологій початкової освіти починає з 1979 року, сучасну назву отримала у 2003 році. Сьогодні на кафедрі працюють 8 викладачів, з них: 3 професори, 3 доцента, 1 старший викладач. Завідувач кафедри – д. пед. н., проф. Пальшкова Ірина Олександрівна.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців початкової школи. Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації для студентів тощо.
Починаючи з 2009 року кафедра веде наукову роботу з теми «Система моніторингу навчальної роботи в процесі підготовки вчителів початкових класів». До цієї роботи залучені всі викладачі кафедри. Питання, пов'язані з цим дослідженням, обговорюються на постійно діючому науковому семінарі.
За результатами дослідження викладачі кафедри виступають з доповідями на наукових конференціях різного рівня, публікують статті в наукових та науково-методичних виданнях.Наукові та науково-методичні доробки викладачів свідчать про їх високий професійний рівень, що в цілому сприяє удосконаленню навчальних курсів.
Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, які беруть участь в олімпіадах зі спеціальності «Початкове навчання» (ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади: м. Дрогобич, 2006 р. – 1 місце – студ. Паук Л.; м. Бердянськ, 2009 р. – 1 місце - студ. Поліщук С.) та конкурсах студентських наукових робіт: м. Переяслав-Хмельницький, 2010 р. – 3 місце тощо.
Під керівництвом викладачів кафедри проводяться конференції студентів та молодих науковців. Систематично випускаються наукові збірники з роботами студентів, молодих науковців і викладачів.
Наукові та науково-методичні праці співробітників педагогічного колективу сприяють удосконаленню підготовки фахівців початкової освіти.
Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій
Була створена у 1989 році. Науковий потенціал кафедри складають вісім викладачів, серед яких 1 доктор педагогічних наук, 4 кандидати педагогічних наук та 3 викладачі. Завідувач кафедри – д. пед. н., проф. Богданова Інна Михайлівна.
Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Соціальна педагогіка та практична психологія» за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст», а також зі спеціальності «Соціальна педагогіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Проблеми, що входять в коло наукових інтересів викладачів кафедри, пов’язані з соціально-педагогічною підготовкою майбутніх соціальних педагогів, з професійно-педагогічною підготовкою майбутніх учителів, з професійною підготовкою фахівців вищої кваліфікації. Дослідження науковців зосереджені на проблемах педагогіки вищої школи, порівняльної педагогіки, психології, соціальної педагогіки, інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, виховної роботи зі студентською молоддю, дидактики вищої школи та педагогічної інноватики.
Згідно з науковою темою кафедри «Стратегія і тактика формування особистості соціального педагога» викладачами проведено низку досліджень, внаслідок чого створено навчальні матеріали, в яких враховані вимоги державних стандартів вищої освіти та вимоги Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). Всі вони впроваджені у навчальний процес.
Водночас викладачі кафедри здійснюють ефективне впровадження результатів дослідження унавчально-виховний процес з метою залучення студентів до наукової роботи. Студенти брали участь у: Міжвузівській науково-практичній конференції «Студентські соціальні ініціативи: реалії і перспективи» (2007-2011рр.), засновником якої були викладачі кафедри; Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі педагогічної науки (І. Ф. Літвак - диплом ІІ ступеня, 2010 р.); олімпіадах зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (2003-2011 рр.); «Міжнародному молодіжному конкурсі волонтерських проектів – 2010» та у міжнародних благодійних акціях «Від серця до серця»; регіональних практичних семінарах «Прикладні методики як засіб реабілітації в сучасній соціально-педагогічній роботі» у Херсонському державному університеті (2010 та 2011 рр.); роботі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000»; сприянні просвітницької роботи в загальноосвітніх закладах; волонтерській та соціально-активній практиці у вигляді профілактичних тренінгів.
Крім того, під керівництвом викладачів кафедри студенти інституту брали участь в конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна педагогіка»: (м. Вінниця, 2008 р. – диплом ІІІ ступеня; м. Ніжин, 2009 р. – дипломи ІІ ступеня і ІІІ ступеня; м. Переяслав-Хмельницький, 2009 р. – диплом ІІІ ступеня; м. Переяслав-Хмельницький, 2010 р. – 3 місце).
За ініціативою викладачів кафедри створено лабораторію соціально-педагогічних досліджень на базі Фонтанського соціально-реабілітаційного комплексу та «Соціальну студентську службу», де майбутні соціальні педагоги проходять практику й отримують певні уміння та навички студентського самоврядування і волонтерської роботи. Метою створеної лабораторії та служби є залучення студентів до різних напрямків соціально-педагогічної діяльності. Наприклад, одним із таких напрямків є просвітницько-профілактична робота серед студентів університету. Майбутніми соціальними педагогами започатковано проведення тренінгів щодо пропаганди здорового способу життя серед студентів перших курсів.

Перспектива подальшої наукової роботи кафедри полягає у визначенні науково обґрунтованих засад формування методичної, організаційної та професійної культури її викладачів та в удосконаленні системи підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери.

 

Наша адреса: 65088, м. Одеса, вул. О. Невського, 39, факультет початкового навчання.

Телефони:

- декан: +38(048)749-20-07;
+38(048)749-21-32;

- деканат: +38(048)749-20-07; +38(048) 749-21-32;

- кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій: +38(048) 749-20-19;
+38(048) 749-25-00;

- кафедра педагогічних технологій початкової освіти: +38(048)749-20-15;

-кафедра педагогіки: +38(048)732-51-05;

-кафедра математики та методики її навчання: +38(048)733-01-56.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського