Наукова робота

Положення про навчально-науковий центр розвитку особистості майбутнього фахівця "Workshop stories"


З 2020 року науково-дослідницька робота кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології виконується згідно теми «Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців соціономічної сфери» (Державний реєстраційний номер: 0121U100131).

Щорічно за результатами наукової теми кафедри викладачі публікують основні результати дослідження в наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus), у фахових виданнях України та інших виданнях. Викладачі приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальності 053 Психологія.

Кафедра здійснює зв’язки: з Одеськими дошкільними навчальними закладами; з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація працівників дошкільної освіти»; з Комунальним закладом вищої освіти «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

© 2017 Університет Ушинського