Методична робота

Основними документами, що регламентують освітній процес кафедри, є навчальні плани, робочі навчальні плани, графік освітнього  процесу, робочі навчальні програми дисциплін.

Викладачі кафедри постійно оновлюють методичне забезпечення дисциплін, які вони викладають. Це зумовлено уточненням переліку фахових компетентностей майбутніх фахівців за усіма спеціальностями, рівнями здобуття вищої освіти; розробленням державних стандартів та іншими факторами, що виникають у зв’язку з реформуванням освітньої галузі України.

На кафедрі визначено провідні принципи здійснення методичної роботи:

Набуття методичної компетентності майбутніх фахівців.

Стимулювання та методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

Акцентуація на науково-дослідницьку діяльність та її фахову спрямованість.

Забезпечення академічної доброчесності.

Орієнтація на інновації мистецької освіти.

 

Визначені принципи покладено в основу методичного забезпечення освітнього процесу, зокрема у розробки посібників, методичних рекомендацій, курсу лекцій та написання статей методичного характеру.

У викладанні дисциплін використовуються посібники, методичні розробки, монографіях та статті методичного характеру викладачів кафедри. Зокрема: «Основи теорії і практики художньо-ментальних процесів», «Методологічні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспекти», «Теоретичне дослідження  художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва» (проф.. Реброва О.Є.); «Аналіз форми хореографічних творів. Від кінеми до жесту»,  «Теорія художніх стилів», «Основи дослідження та викладання художньої культури» (проф. Шип С.В.), «Історико-побутові танці в системі західноєвропейської художньої культури» (доцент Вороновська О.В.), «Критерії оцінки професійної підготовки студентів з гімнастики в умовах кредитно-модульної організації навчання» (Погорєлова О.О.), «Програмний комплекс практики студентів: робочі й наскрізні програми практики з методичними вказівками» (доц. Батюк Н.О. та співавтори Білова Н.К., Демидова М.Г.), «Основи теорії музики» (доц. Мікулінська О.С.), «Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів з опанування навчальною програмою спецкурсу «Методика викладання Художньої культури» (конспект лекцій) (Степанова Л.В.), «Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття: підручник (проф. Г.Ю.Ніколаї та співавтори В.Ф.Черкасов та ін.), «Конструктивний підхід до освоєння фортепіанної техніки початківців піаністів» (проф. Касьяненко Л.О.), «Культурологія», «Етика, естетика та методика їх викладання»  (доц. Клюєва  С.Д.), «Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations» (колективна монографія видання Cambridge Scholars Publishing, (С.Шип, Л.Реброва − співавтори О.М.Олексюк та ін.), Інтеркультурне виховання дітей та молоді  засобами музичного мистецтва : колективна монографія (колективна монографія за співавторством та редагуванням Г.Ю.Ніколаї) та ін.

Виконавсько-хореографічні дисципліни забезпечуються посібниками доцента Суботи-Вороновської О.В. «Історико-побутові танці в системі західноєвропейської художньої культури», ст. викл. Лисовської Н.Ю. «Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю», колективною монографією кафедри «Основи художньої ментальності хореографічного мистецтва: педагогічна проекція», «Методика  побудови  уроку народно-сценічного танцю (вправи  біля  станка)» (Н.Ю. Лісовська, В.М. Трощенко), «Хореографічна освіта у вимірах сучасності: проблеми теорії та практики» (Колективна монографія за участю О.С. Мукулінської, співавтори: Мозгальова Н.Г.), «Методика створення хореографічної вистави для дітей» (В.М. Трощенко),

 

В освітньому процесі також застосовуються посібники та методичні розробки аспірантів кафедри (Ван Бін, Ван Яцзюнь, Чжан Яньфен, Інь Юань, Ван Лу).

 

Фотогалерея методичної продукції кафедри

Методичні посібники та розробки викладачів кафедри

(останні 5 років)

Ніколаї Г. Ю. Педагогічна технологія формування інтеркультурної компетентності та готовності до міжкультурного діалогу засобами музичного мистецтва у школярів і студентської молоді / Г. Ю. Ніколаї // Інтеркультурне виховання дітей та молоді  засобами музичного мистецтва :  монографія ; 2-ге вид., перероб. і доповн. [під заг. редак. Г.Ю. Ніколаї]. – Суми: ВВП «Мрія», 2015. – С.  81-89

Реброва, О.Є. (2015). Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія і методика науково-педагогічних досліджень», Одеса, ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 63 с.

Федорець, М.О., Семенюк, Л.М., Сергєєва І.Ю. (2015). Шлях до успіху. Управління школою , 13-15 (457-459), травень,  Харків,   Видавн. група «Основа».

Федорець, М.О., Савельєва, Н.В. (2015). Система проектування та планування роботи сучасної школи, Управління школою, 1−3,  Харків,   Видавн. група «Основа».

Мікулінська, О.С. (2016). Деякі аспекти здоровʼязберегаючого потенціалу хореографії. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посібн.,  Львів,   СПОЛОМ, 10 - 19.

Степанова, Л.В. (2016). Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи магістрантів з опанування навчальною програмою з дисципліни "Основи дослідження та викладвння художньої культури",  Одеса,  ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 30 с.

Клюєва, С.Д. (2017). Етика, естетика та методика їх викладання Навчальний посібник для студентів спеціальностей 014 Середня освіта. Хореографія; 014. Середня освіта. Музика; 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, Одеса, ПНПУ ім..К.Д. Ушинського,  196 с.

Мікулінська, О.С. (2017). Основи теорії музики. Навчальний посібник для
студентів спеціальностей: 014 Середня освіта (Хореографія), 024
Хореографія, Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 157 с.

Якуба, Ю.В. (2017). Методика викладання народно-сценічного танцю: Танці народів світу. Навчально-методичний посібник, Кривий Ріг,  ДВНЗ КДПУ, 120 с.

Федорець, М., Статник, В. (2017). Орієнтована  індивідуальна програма виховання і розвитку дитини-дошкільника 3-7 років з тьюторським супроводом. Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочку. РА «Освіта України». Київ, 11-12.

Батюк, Н.О., Батюк З.С. (2018). Програмний комплекс та  методичні рекомендації  практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти: наскрізна і робочі програми практики з методичними рекомендаціями для студентів спеціальності 024 «Хореографія»; 014 Середня освіта (Хореографія),  за видами: асистентська, переддипломна, Одеса, ПНПУ ім.К.Д.Ушинського, 37 с.

Лісовська, Н.Ю., Трощенко, В.М. (2108). Методика  побудови  уроку народно-сценічного танцю (вправи  біля  станка). Випуск 1,  Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 131 с.

Лісовська, Н.Ю., Трощенко, В.М. (2108). Методика  побудови  уроку народно-сценічного танцю (вправи  біля  станка). Випуск 2, Одеса, ПНПУ імені К.Д. Ушинського,136 с.       

Трощенко, В.М. (2018). Шедеври класичної хореографії. Методична розробка з навчальної дисципліни   «Мистецтво балетмейстера», Одеса, ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 33с.

Степанова Л.В. (2018). Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів з опанування навчальною програмою спецкурсу «Методика викладання Художньої культури» (конспект лекцій), Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 28 с.

Реброва, О.Є., Левіцька І.М. (2018). Методична розробка для самостійної підготовки до педагогічної практики аспірантів зі спеціальності  014. Середня освіта. Музичне мистецтво, Одеса, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 43 с.

Ніколаї, Г.Ю., Черкасов В.Ф. (2018). Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник  [Ніколаї Г. Ю., Черкасов В. Ф. та ін.] за заг. ред. Тайнель Е. З., Вид. 2-ге., Львів : ЛНУ імені Івана Франка - Харків, 395-428.    

Касьяненко, Л.О. (2019). Конструктивний підхід до освоєння фортепіанної техніки початківців піаністів. Методична розробка до дисципліни «Методика навчання початківців піаністів»,  Одеса, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 16 с.

Батюк, Н.О., Мікулінська, О.С. (2019). Основи полікультурної компетентності майбутнього вчителя. Методична    розробка для підготовки докторів філософії (PhD) докторів філософії (PhD) за освітньо-науковими програмами: 014. Середня освіта. Музичне мистецтво; 014. Середня освіта. Хореографія,  Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 45 с.

Степанова, Л.В. (2019). Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи  магістрантів-іноземців (для магістрантів з Китаю) опанування навчальною програмою з дисципліни «Основи дослідження та викладання художньої культури», Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 19 с.

Клюєва, С.Д. (2019). Культурологія. Навчальний посібник для студентів,  Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 151с.

Реброва, О.Є. (2020). Основи теорії і практики художньо-ментальних процесів.  Курс лекцій. Вип. 2, Одеса, ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 74 с.  

Перелік посібників та рекомендацій постійно оновлюється та є доступним для студентів за електронним посиланням за адресою кафедри на платформі «Офіс 365».

Останнім часом викладачі кафедри працюють над методичним забезпеченням дистанційного навчання студентів за усіма дисциплінами.


Відеогалерея методичного забезпечення освітнього процесу

Методичні розробки О. Сілайчевої


Майстер класи А.В. Журавльової

Літня школа танців

© 2024 Університет Ушинського
asiaklub https://majubersama.b-cdn.net/slot-big-bass-amazon-xtreme.html https://majubersama.b-cdn.net/wolf-gold.html https://www.francisaviation.com/slot-great-rhino-deluxe/ https://www.francisaviation.com/slot-crypto-gold/ https://oicc.org/slot-power-of-thor-megaways/ https://oicc.org/mahjong-ways-3/ https://oicc.org/slot-online/ https://oicc.org/slot-mahjong-panda/ https://asianparalympic.org/game-sugar-rush/ https://asianparalympic.org/game-lucky-neko/ https://asianparalympic.org/game-gates-of-olympus/ https://oicc.org/meledak-jp-lucky-neko/ https://www.francisaviation.com/rtp-slot-pg-soft/ https://www.ysletadelsurpueblo.org/slot-gacor-deposit-dana/ https://www.stantonstreet.com/rtp-slot-tergacor/ https://asianparalympic.org/game-zeus-sensasional/ https://asianparalympic.org/rtp-live-tertinggi/ https://asianparalympic.org/daftar-akun-game-vip/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/