Діяльність аспірантури

Довідки про результати опитування здобувачів

Освітньо-наукові програми

Презентації ОНП

Робочі програми навчальних дисциплін

Методичний супровід

Презентації гостьових лекцій

Презентації вибіркових дисциплін

Проєкти робочих програм

Таблиці відповідності

Організація науково-педагогічної практики

Роботодавці і стейкголдери

onedrive 2021

Участь аспірантів у конференціях і творчих проєктах


Результати обговорення

Результати обговорення


Статистика результатів обговорення проєкту

Наші випускники

Фотогалерея концертно-творчої діяльності аспірантів

Основні події


До 2016 року при кафедрі функціонувала аспірантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. У 2016 році було здійснено розширення ліцензії та отримано можливість для запровадження Освітно-наукової програми для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки докторів філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 014 Середня освіта (Хореографія).

Підготовка кандидатів педагогічних наук в аспірантурі за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання активізувалася  з 2004 року , коли було захищено кандидатську дисертацію Н.О. Батюк з теми «Формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музики» (науковий керівник   к.п.н., доцент О.Є.Реброва), а також поступила до навчання викладач М.І Сибірякова-Хіхловська та захистила дисертацію вже у 2007 році з теми «Формування досвіду сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики» (науковий керівник к.п.н., доцент Реброва О.Є.).

Саме методика навчання музичному мистецтву відповідала на запитання «як навчати?», як досягти успіху, розвинути здібності школярів та майбутніх учителів музики. Ці питання ставали актуальними у контексті осмислення значення мистецтва для національного, естетичного, духовного розвитку молоді, школярів, майбутніх учителів. А традиції музичного навчання школярів, які історично склалися на Україні, забезпечили музично-педагогічні освіті конкурентоспроможність і привабливість для іноземних студентів. Отже з 2010 року аспірантуру успішно стали завершувати та захищати кандидатські дисертації аспіранти з Китаю, Туреччина та Еквадору.

За останні 10 років аспірантами було захищено 56 кандидатських дисертацій.

Список захищених дисертацій додається

До наукового керівництва залучалися провідні науковці у галузі музичної педагогіки: доктор педагогічних наук, професор О.Є. Реброва, доктор мистецтвознавства, професор С.В. Шип, кандидати педагогічних наук, доценти Н.К. Білова, Н.Г. Кьон, М.Г. Демидова, Т.В. Осадча, Н.О. Батюк. Їх наукові інтереси співпадали з інтересами аспірантів. Дослідження аспірантів здійснювалося у руслі наукової проблематики керівників та їх наукових шкіл.

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора О.Є. Ребрової: «Художньо-ментальні процеси у мистецько-педагогічній освіті».

Наукова школа доктора мистецтвознавства, професора С.В. Шипа:  «Теорія музичної мови і семіотичні основи педагогічної герменевтики».

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Г.Ю. Ніколаї «Теоретико-методологічні та методичні засади мистецько-педагогічної компаративістики».

Науковий напрямок досліджень та створення наукової школи кандидата педагогічних наук, доцента Н.К.  Білової: «Дослідження проблеми фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в інноваційному контексті» .

Науковий напрямок досліджень та створення наукової школи кандидата педагогічних наук, доцента Н.Г. Кьон «Методологічні та методичні основи модернізації фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін».

Науковий напрямок досліджень та створення наукової школи кандидата педагогічних наук, доцента М.Г. Демидової «Теоретико-методичні засади проектування інноваційних педагогічних систем підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки».

До освітнього процесу з майбутніми докторами філософії залучається професор, доктор хаб. Мірослав Кісєль (Польща, Університет у Катовицях).

Резюме М. Кісєля додається

У 2016 році кафедрою було розширено ліценцію на підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (докторів філософії) за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво, Хореографія). З 2016 року здійснюється підготовка докторів філософії за новими спеціальностями. Відповідно до вимог організації освітньо-наукового процесу, створено групу забезпечення та розроблено Освітньо-наукові програми (далі ОНП). 

Склад проєктної (робочої) групи ОНП 014 Середня освіта Музичне мистецтва для здобувачів ступеня доктора філософії

Керівник робочої групи (гарант освітньо-наукової програми)

Реброва Олена Євгенівна, доктор педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання; професор, завідувачка кафедри музичного мистецтва і хореографії.

Члени робочої групи:

Шип Сергій Васильович, доктор мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво», професор, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії;

Білова Наталія Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету музичної та хореографічної освіти;

Калюжна Оксана Михайлівна, аспірантка кафедри музичного мистецтва і хореографії спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

 

У 2016 році ОНП, навчальний план, профіль програми розроблялися як спільні за спеціалізаціями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 014 Середня освіта (Хореографія). 

У 2019 році ОНП було поділено на дві спеціалізації: ОНП зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 014 Середня освіта (Хореографія). 

Розроблено відповідні ОНП, що враховували зазначене розведення. 

Продовж років навчання здійснювався моніторинг щодо вибіркових дисциплін та вносилися відповідні корективи. Аспіранти пишуть заяви та здійснюється опитування щодо їх фахових уподобань та потреб. 

Для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що навчаються для здобуття ступеня доктора філософії, було здійснено опитування. До опитувальника включено питання стосовно бажань аспірантів щодо отримання цікавої для них інформації та набуття певного досвіду.

У результаті опитувань виявилося, що аспіранти мають бажання додатково з науковою діяльністю підвищувати свої творчі виконавські компетентності та осягнути основи музикології. Потреби аспірантів враховуються в процесі вибори варіативних компонентів та розробки робочих програм.

Анотації та презентації вибіркових дисциплін для ОНП спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та спеціальності 014 Середня освіта  (Хореографія) для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) © 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/