Навчально-методична робота

Графік консультацій

Робочі програми

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо.

На сьогодні кафедра має в наявності авторські робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри:

·Вступ до спеціальності.

·Елементарна математика.

·Шкільний курс математики і методика його навчання.

·Методика навчання шкільного курсу математики.

·Методика навчання математики в закладах загальної середньої освіти.

·Методика навчання математики в закладах передвищої освіти.

·Методика навчання математики в закладах вищої освіти.

·Задачі практичного змісту у курсах математики та методика їх навчання (дисципліна за вибором).

·Математика. Спец.методика.

·Методика викладання математичної освітньої галузі.

·Методика навчання розв’язування задач (дисципліна за вибором).

·Математика.

·Поглиблений шкільний курс математики.

Згідно з тематикою робочих програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами.

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники:

1. Скворцова С. О. Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2020. – 320 с

2 .Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на

засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навч.-метод. посіб. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 352 с.

3. Скворцова С. О., Гаєвець Я. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі: монографія. Харків: Ранок-НТ, 2013. 332 с.

4. Нєдялкова К.В. Загальна методика навчання математики: практичний курс: навчальний посібник. Одеса: ТОВ «Рекламсервіс», 2014. 256 с.

5. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.

© 2017 Університет Ушинського