Наукова робота, міжнародна діяльність

Наукові школи

Список міжнародних публікацій викладачів

Кафедра проводить плідну роботу щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. На кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки  та 015 Професійна освіта.

Під керівництвом викладачів кафедри проводяться конференції здобувачів освіти та молодих науковців, учителів-практиків.

З 2009 року на кафедрі функціонує науковий (фаховий) семінар, на засіданнях якого відбувається попередня експертиза докторських і кандидатських дисертацій педагогічного напряму.

У 1950 році на кафедрі було засновано наукову школу Р. І. Хмелюк, у межах якої досліджувалися різні напрями підготовки вчителя національної школи. З 1998 року продовжувала втілювати в життя наукові ідеї та педагогічні заповіти фундатора педагогіки вищої школи її учениця і послідовник З. Н. Курлянд, як очолювала кафедру педагогіки до 2019 року.

У межах наукової проблематики кафедри педагогіки «Інтегративні технології формування і розвитку особистісних і професійних якостей майбутніх фахівців» (2010-2014 рр.) особливий інтерес становили питання про формування позитивної Я-концепції вчителя, розвиток особистісних та професійно-значущих рис майбутніх учителів, досягнення доцільного оптимуму емоційності в професійно-педагогічній професійної мобільності, професійної усталеності, педагогічної фасилітації, інтелектуальної активності, професійно-ціннісних орієнтацій, творчого мислення, навичок пошуково-дослідницької діяльності, естетичного світогляду діяльності, проблема побудови креативного освітнього простору закладів освіти.

Відповідно до наукової теми розроблено й апробовано:

- класифікацію дидактичних ігор на підставі психічних процесів, спрямованих на розвиток пізнавальної активності молодших школярів;

- структурно-функціональну модель підготовки вчителів образотворчого мистецтва до професійної діяльності в умовах культуро творчого середовища школи;

- методику застосування середовищного підходу у професійній діяльності вчителя образотворчого мистецтва;

- модель і методику підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів;

- методику підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування логічного мислення молодших школярів;

- методику організації роботи з молодими вчителями в умовах загальноосвітнього навчального закладу після закінчення вищого навчального закладу;

- технологію підготовки майбутніх учителів цього фаху до застосування тренінгів у навчальному процесі загальноосвітньої школи;

- теоретичні положення щодо організації професійного навчання й виховання інженерно-технічних кадрів, гуманітаризації їхньої професійної підготовки у вищому навчальному закладі.

- структуру алгоритмічної діяльності майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму;

- методику формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчальному закладі;

- модель і методику організації творчої діяльності студентів технічних закладів вищої освіти у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін;

- педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

З 2015 по 2019 роки викладачі кафедри досліджували різні аспекти наукової теми «Мультиплікативна парадигма професійного становлення фахівців». Різноманітна проблематика в межах наукової теми постійно обговорювалася на науковому (фаховому) семінарі. За їх результатами співробітники кафедри виступали з доповідями на наукових конференціях різного рівня, публікували статті в наукових і науково-методичних вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Отримано такі основні теоретичні і практичні результати:

- науково обґрунтовано концепцію мультиплікативності професійного становлення майбутніх учителів в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Розкрито сутність місії вчителя у вимірах акмеологічного підходу. Доведено мультиплікативний ефект антропологічного, особистісного, акмеологічного, культурологічного, аксіологічного підходів у професійному становленні майбутніх учителів;

- визначено методологічні підходи до формування екокультурної компетентності майбутніх учителів в освітньому процесі вишу в аспекті мультиплікативної парадигми. Встановлено, що екокультурна компетентність – це системна інтегративна якість особистості, яка характеризує здатність вирішувати різного рівня проблеми і завдання в життєвих ситуаціях та професійній діяльності на підставі сформованих цінностей, мотивів, досвіду, індивідуальних особливостей, потреб;

- розкрито сутність мультиплікатівності акмеологічного, особистісно-діяльнісного та аксіологічного підходів у професійному становленні майбутніх учителів, що передбачають упровадження в освітній процес педагогічних закладів вищої освіти засобів педагогічного моделювання, спрямованих на формування в них професійно-пізнавального інтересу до педагогічної діяльності засобами мультимедійних технологій. Виявлено, що головна перевага мультимедійних лекцій полягає в можливості використання інтерактивної взаємодії викладача, як з програмним засобом, так і одночасне спілкування зі студентською аудиторією;

- доведено мультиплікативний ефект впровадження фасилітаційної та вітагенної технологій у професійному становленні майбутніх фахівців. Розглянуто зміст інтерактивних методів навчання для розвитку критичного мислення, творчих здібностей, інтелекту студентів. Апробовано програмові модулі роботи з майбутніми фахівцями, які підтвердили ефективність методики роботи, що заснована на педагогіці співробітництва.

Значущість роботи полягає в розробленні науково-методичного забезпечення і впровадження освіти інтерактивних методів навчання, що ґрунтуються на мультиплікативній парадигмі.

З 2020 року викладачі кафедри проводять дослідження в межах нової наукової теми «Проєктування професійного становлення майбутніх фахівців в умовах університетської освіти». Робота виконується відповідно до стратегічних напрямів розвитку освіти, що визначено законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, тематики прикладних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук; рішення Вченої ради Університету Ушинського» (протокол № 5 від 26.12.2019 року).

Наукові та науково-методичні праці співробітників педагогічного колективу свідчать про високий професійний рівень викладачів та сприяють удосконаленню навчальних курсів.

© 2024 Університет Ушинського
https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/