Навчальна робота

Робочі програми навчальних дисциплін

Графік консультацій викладачів на 2021 рік

Консультації викладачів on-line

Загальний рейтинг викладачів

Рейтинг наукової діяльності

Анотації до вибіркових дисциплін

Педагогічна практика

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо. З метою систематизації навчального процесу підготовлено навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка» тощо.

Наразі в наявності є авторські робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри.

Згідно з тематикою навчальних програм співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійного вивчення, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами (загальна кількість – 21 публікація).

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники:

1. Педагогічні основи підготовки вчителя національної школи України : [монографія] / З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнєва та ін. Одеса, 2002. 128 с.

2. Виховна робота зі студентською молоддю : навчальний посібник З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнєва та ін. За заг. ред. Т. Ю. Осипової. Одеса : Фенікс, 2006. 288 с. (Гриф МОН України).

3. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник] / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк та ін. 3-е вид., допов. і перероб. К. : «Знання», 2007. 478 с. (Гриф МОН України)

4. Педагогіка : навчальний посібник / З. Н. Курлянд, І. М. Богданова та ін. 2-е видання, перероб. і доп. Харків : Бурун Книга, 2009. 303 с. (Гриф МОН України)

5. Теорія і методика професійної освіти : навчальний посібник / З. Н. Курлянд, Р. С. Гурін та ін.; За заг. ред. З. Н. Курлянд. К. : Знання, 2012. 390 с. (Гриф МОН України).

6. Гурін Р. С. Дидактика в схемах і таблицях : навчальний посібник. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. 130 с.

7. Левіна І. А. Активизация познавательной деятельности подростков средствами моделирования : навчально-методичний посібник. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2013. 110 с.

8. Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2014. 328 с.

9. Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : монографія. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. 412 с.

10. Ноздрова О. П. Методика викладання української мови в початкових классах : [навчальний посібник]. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 180 с.

11. Ноздрова О. П. Методика викладання математики в початкових классах : навчальний посібник. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 180 с.

12. Ноздрова О. П. Методика викладання в початковій школі («Дитяча література» та «Каліграфія») : навчальний посібник. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 174 с.

© 2017 Університет Ушинського