Навчальна робота

Робочі програми навчальних дисциплін

Графік консультацій викладачів

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним, гнучким та відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України до змісту вищої освіти.

Викладачі кафедри розробляють курси лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо. Наразі в наявності є робочі програми навчальних дисциплін, що забезпечує кафедра: для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Педагогіка», «Загальна та дошкільна педагогіка», «Методика виховної роботи», «Теорія і методика навчання», «Методика позанавчальної роботи», «Практикум з методики виховної роботи в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку», «Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти»; для другого (магістерського) рівня вищої освіти «Педагогіка вищої освіти», «Педагогіка профільної та вищої школи», «Організація освітньої діяльності у закладах фахової передвищої і вищої освіти», «Педагогіка та психологія вищої освіти», «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти», «Педагогічне наставництво у вищій школі» та «Педагогіка в закладах вищої освіти».

Згідно з тематикою робочих програм навчальних дисциплін співробітниками кафедри розробляються методичні рекомендації, в яких відображено тематику, зміст, питання для самостійної роботи здобувачів освіти, зразки типових практичних завдань, завдання для самоконтролю знань студентів з усіх навчальних дисциплін. Методичні рекомендації висвітлюють актуальні напрями науково-методичних досліджень і є оригінальними за композиційним та змістовим компонентами.

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники та монографії:

 1. Теорія і методика професійної освіти : навчальний посібник / З.Н.Курлянд, Т. Ю. Осипова та ін.; За заг. ред. З. Н. Курлянд. Київ: Знання, 2012. 390 с. (Гриф МОН України).

 2. Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2014. 328 с.

 3. Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : монографія. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. 412 с.

 4. Ноздрова О. П. Методика викладання української мови в початкових классах : [навчальний посібник]. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 113 с.

 5. Ноздрова О. П. Методика викладання математики в початкових классах : навчальний посібник. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 194 с.

 6. Ноздрова О. П. Методика викладання в початковій школі («Дитяча література» та «Каліграфія») : навчальний посібник. Одесса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016. 176 с.

 7. Ноздрова О.П., Бартєнєва І.О. Preparing future teachers for professional communication in a person-oriented educational  university space. Pedagogy in modern conditions: collective monograph.  InternationalSience Group. Boston, USA: Primedia eLaunch. 2020. P. 8–17.

 8. Ноздрова О.П., Бартєнєва І.О. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів у освітньому середовищі закладу вищої освіти: колективна монографія. Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect. – 1st ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. – P. 232-251

 9. Осипова Т.Ю., Галіцан О.А. Методологічні підходи до професійного становлення майбутніх учителів в умовах університетської освіти. Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. P. 497–517

 10. Гурін Р.С. Сognitive independence as a factor of future teachers’  professional development. Monograph. Erbe der europäischen wissenschaft:      erziehung und pädagogik, psychologie und soziologie.  Buch 1. Teil 6. 2020. Heritage of european science : education and pedagogy, psychology and sociology. Book 1. Part 6. 2020. P. 33-50.

 11. Knyazheva I. Pedagogical Technology Development of Methodical Culture of Future Teachers: колективна монографія. Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors : Collective monograph. Vol. 1. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. С.  218–234.

 12. Knyazheva I. Higher and professional education: a culturally appropriate dimension : колективна монографія. European potential for the development of pedagogical and psychological science: Collective monograph Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. Р. 215–241. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-144-2-6
 13. Гурін Р.С. Психологічна культура як чинник професійного становлення майбутніх учителів. Педагогіка ХХІ століття: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія : у 2 ч. Ч. 2 / відп. за випуск О. Є. Карпенко. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. С.701-735

 14. Ноздрова О.П., Бартєнєва І.О. Підготовка майбутніх учителів до формування міжкультурних цінностей у ромських дітей в інклюзивному освітньому просторі. Європейський потенціал розвитку педагогічної та психологічної науки: колективна монографія.  Riga, Latvia: «BaltijaPublishing», 2021. С.271–330. 3 друк.арк.

 15. Nozdrova O.  Bartienieva I. Teachers of formation of civic competencies of junior schoolchildren in the system of training of future primary school teachers in higher education institutions. Theoretical foundation of the functioning of Education. Ways  to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph.  International Sience Group. Boston, USA: Primedia eLaunch, 2021. P. 65–75.

 16. 16. Бартєнєва І.О. Екологічно-орієнтована педагогіка як вектор ноосферної освіти. Культура якості: інвестиційна привабливість ноосферної освіти: [колективна монографія]. Одеса «ВМВ», 2021. С. 71-81.

 17. Nozdrova O.  Bartienieva I. Formation creative potential of the future teacher of the New Ukrainian school in higher education institutions. Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph. InternationalScience Group. Boston: Primedia eLaunch, 2022. P. 32-50.

 18. Артемьєва І. С. Навчальний посібник (з практикумом) з навчальної дисципліни «Основи композиції в дизайні» [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань «01 Освіта / Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (Дизайн)» денної та заочної форми навчання]. Одеса : Вид-во «Університет Ушинського». 2023. 131 с.

 19. Княжева І. А. Педагогіка вищої освіти: навчальний посібник (для здобувачів освіти другого освітнього рівня (магістр) спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура): навчальний посібник. Одеса, Університет Ушинського, 2023. 101 с.

 20. Галіцан О.А. Педагогіка : навчальний посібник для  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Інформатика): навчальний посібник. Одеса, Університет Ушинського, 2023. 101 с.

 21. Галіцан О.А. Педагогіка вищої освіти: навчальний посібник для  здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Інформатика): навчальний посібник. Одеса, Університет Ушинського, 2023. 101 с.

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/