Навчальна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств здійснюють підготовку здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Перелік навчальних дисциплін

Анонси вибіркових дисциплін 

Завдання кафедри з навчальної роботи:

  1. Забезпечення якості освітнього процесу згідно зі стандартами вищої освіти та нормативними актами з організації освітнього процесу в Університеті Ушинського, відповідно до принципу науковості, із дотриманням засад академічної доброчесності та академічної свободи;
  2. Організація навчальних занять на всіх формах навчання за всіма видами роботи зі здобувачами вищої освіти, включаючи аудиторні заняття, проведення індивідуально-консультативної роботи та контрольних заходів, з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, відповідно до затверджених освітніх програм, навчальних планів і графіків підготовки фахівців;
  3. Забезпечення якісного наукового керівництва, консультування, рецензування та проведення захисту кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем та кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським рівнем).

Графік освітнього процесу

Розклад занять викладачів кафедри

Графік індивідуальних консультацій викладачів

3) Розклад сесії

  - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

  - другий (магістерський) рівень вищої освіти

  - третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – робочі програми навчальних дисциплінсилабусвимоги до заліківекзаменів

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) другий (магістерський) рівень вищої освіти – робочі програми навчальних дисциплінсилабусвимоги до заліків

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – робочі програми навчальних дисциплінсилабусвимоги до заліків, екзаменів

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт другий (магістерський) рівень вищої освіти – робочі програми навчальних дисциплінсилабусвимоги до заліківекзаменів

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – програма вступних випробувань, освітньо-наукова програма, навчальний план, робочі програми навчальних дисциплін, перелік дисциплін вільного вибору

Керівництво кваліфікаційними (магістерськими) роботами

Керівництво курсовими (бакалаврськими) роботами

 

© 2017 Університет Ушинського