Наукова робота


Програми стажування

Підвищення кваліфікації/стажування


Збірник наукових праць "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини" Матеріали VІІ інтернет конференції 17-18 жовтня 2023 року

Збірник наукових праць "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини" Матеріали VІ інтернет конференції 17-18 листопада 2022 року

Збірник наукових праць "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини" Матеріали V інтернет конференції 17-18 листопада 2021 року

Збірник наукових праць "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини" Матеріали IV інтернет конференції 24-25 листопада 2020 року

Збірник конференції 2019

Програма Круглий стіл Здоров'я

Рекомендації Круглий стіл Здоров'я

Всеукраїнський конкурсу студентських наукових робіт "Управління спортивно-оздоровчою діяльністю "

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт» 2019

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2020

Кафедра виконувала з 2019 р. до 2023 р. науково-дослідну роботу з теми: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до професійної діяльності з різними групами населення» (науковий керівник д. пед. н., професор Джуринський П. Б.).

Метою дослідження було теоретичне обґрунтування змісту, форм, методів та педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до професійної діяльності з різними групами населення.

Новизна дослідження становить сучасний науковий підхід до розробки технологічних моделей з  підготовки майбутніх учителів і викладачів з фізичної культури, фахівців з фізичної культури і спорту, тренерів-викладачів з обраного виду спорту до професійної діяльності з різними групами населення.

Теоретичні і методичні положення досліджень поглиблюють концептуальні уявлення про стратегію вдосконалення професійно-педагогічної підготовки у сфері фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової та здоров’язбережувальної освіти, створюють реальні передумови для наукового забезпечення професійної підготовленості майбутнього вчителя фізичної культури.

На підставі моделювання змісту формування професійної підготовленості майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту розроблено дидактичні моделі з обліком вимог кредитно-трансферної системи; розроблено оздоровчі технології з фізичного виховання, фізичного і функціонального розвитку дітей дошкільного і шкільного віку, школярів із ослабленим здоров’ям, студентів, дорослого населення, військовослужбовців, осіб з психофізичними порушеннями; опрацьовано методики зі спортивного вдосконалення спортсменів.

Розкрито і науково обґрунтовано теоретико-методологічні засади та концепцію підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення як педагогічну систему (методологічні підходи, принципи, категорії); структурно-компонентний склад (мотиваційний, теоретичний, практичний, оздоровчий, рефлексивний компоненти); критерії (орієнтовно-ціннісний, гносеологічний, організаційний, оздоровчо-поведінковий, результативно-оцінний); схарактеризовано рівні підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення (високий, достатній, базовий, елементарний); визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення (усвідомленість майбутніми вчителями фізичної культури на рівні переконань вагомості здорового способу життя і фізкультурно-оздоровчої діяльності; актуалізація міждисциплінарної інтеграції та її програмно-методичний супровід у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення; забезпечення інтерактивної навчально-професійної діяльності студентів і засобів її ініціювання; оптимізація пізнавальної самостійності студентів в оздоровленні та фізичному вдосконаленні різних груп населення).

Основні положення й результати досліджень доповідалися на Міжнародних форумах і конференціях, конгресах: 8 th International Multidisciplinary Academic Conference “Ecology of XXI Century. The European Green Deal Challenges”, (Bucharest, 2020); Materiały ІІ międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej “Osiągnięcia naukowei perspektywy”, (Wrocław, 2020); The XIV International scientific-practical conference "Multidisciplinary research”, (Bilbao,Spain, 2020); XIII International scientific and practical conference «Perspectives of development of science practice» (Chech Republic, Prague, 2021); VI Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини», (Одеса, 2022); XХІ Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології», ОНМедУ (Одеса, 2022); XV International scientific and practical conference «Trends in development of practice and science» (Oslo, Norway, 2021); ХІІІ Всеукраїнська науково-практичної конференція «Проблеми формування здорового способу життя молоді» ЛНУ імені І. Франка (Львів, 2022); Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти» (Одеса, 2022); Міжнародна практична конференція «Підвищення фізичної працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і спортом» (Ірпінь, 2023); With the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (Seattle, USA, 2023); VІI міжнародна інтернет-конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» (Одеса, 2023); The International Scientific Conference "Law and sport in modern socjety -medical, ethical, economic and cultural challenges” (Olsztyn, Poland, 2023).

Наукові доробки впроваджено у процес фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури в Університеті Ушинського, Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, Херсонському державному університеті, Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка, Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, Житомирському державному університеті імені Івана Франка та ін.

З 2024 р. до 2028 р. заплановано науково-дослідну роботу з теми: «Освітні та наукові інновації в підготовці та професійній діяльності вчителів та фахівців з фізичної культури і спорту» (науковий керівник к. н. фіз. вих., доцент Дразіна Є. В.).

Мета роботи ‒ теоретико-методологічне обґрунтування педагогічних умов з моделювання та впровадження освітніх та наукових інновацій в підготовку та професійну діяльність  вчителів та фахівців з фізичної культури і спорту.

Теоретико-методологічні положення і практичні результати розкриють концептуальні уявлення про стратегію моделювання та впровадження освітніх та наукових інновацій в підготовку та професійну діяльність фахівців з фізичної культури і спорту, що буде сприяти вдосконаленню підготовки майбутніх професіоналів з фізичної культури і спорту, створенню реальних передумов для науково-методичного забезпечення та перегляду змісту підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт у закладах вищої освіти та системі післядипломної освіти.

© 2024 Університет Ушинського
https://jdih.depok.go.id/mahjong-wins/ https://www.lippohomes.com/olympus-banyak-scatter/ https://jdih.depok.go.id/uploads/rahasia-mahjong/ https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/