Наукова робота

Збірник наукових праць конференція. "Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини" Матеріали IV інтернет конференції 24-25 листопада 2020 року.

Збірник конференції 2019

Програма Круглий стіл Здоров'я

Рекомендації Круглий стіл Здоров'я

Всеукраїнський конкурсу студентських наукових робіт "Управління спортивно-оздоровчою діяльністю "

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт» 2019

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2020

У 2019 році вперше здійснювався набір абітурієнтів на нову спеціальність 017 Фізична культура і спорт за сертифікованими програмами:

тренерська діяльність в обраному виді спорту;

фітнес і рекреація;

туристична  діяльність.

Кафедра виконує науково-дослідну роботу з теми: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяльності з різними групами населення» (науковий керівник д.пед.н., професор Джуринський П.Б.).

Теоретичні і методичні положення досліджень поглиблюють концептуальні уявлення про стратегію вдосконалення професійно-педагогічної підготовки у сфері фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової та здоров’язбережувальної освіти, створюють реальні передумови для наукового забезпечення професійної підготовленості майбутнього вчителя фізичної культури.

На підставі моделювання змісту формування професійної підготовленості майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту розроблено дидактичні моделі з обліком вимог кредитно-трансферної системи; розроблено оздоровчі технології з фізичного виховання, фізичного і функціонального розвитку дітей дошкільного і шкільного віку, школярів із ослабленим здоров’ям, студентів, дорослого населення, військовослужбовців, осіб з психофізичними порушеннями; опрацьовано методики зі спортивного вдосконалення спортсменів.

Розкрито і науково обґрунтовано теоретико-методологічні засади та концепцію підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення як педагогічну систему (методологічні підходи, принципи, категорії); його структурно-компонентний склад (мотиваційний, теоретичний, практичний, оздоровчий, рефлексивний компоненти); критерії (орієнтовно-ціннісний, гносеологічний, організаційний, оздоровчо-поведінковий, результативно-оцінний); схарактеризовано рівні підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення (високий, достатній, базовий, елементарний); визначено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення (усвідомленість майбутніми вчителями фізичної культури на рівні переконань вагомості здорового способу життя і фізкультурно-оздоровчої діяльності; актуалізація міждисциплінарної інтеграції та її програмно-методичний супровід у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення; забезпечення інтерактивної навчально-професійної діяльності студентів і засобів її ініціювання; оптимізація пізнавальної самостійності студентів в оздоровленні та фізичному вдосконаленні різних груп населення); розроблено методику підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровлення і фізичного вдосконалення різних груп населення; набули подальшого розвитку теорія і методика організації фізкультурно-оздоровчої діяльності серед різних верств населення.

Основні положення й результати досліджень доповідалися на Міжнародних форумах і конференціях, конгресах:ІІІ міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» (Одеса,2017); Міжнародні науково-практичні конференції«Адаптаційні можливості дітей та молоді» (Одеса,2018, 2020);Міжнародна наукова конференція «Аксеологічні проблеми в області фізичної культури» (Кишинів, 2017);II międzynarodowejkonferencjinaukowo-praktycznej“Nowoczesnanauka: teoria i praktyka”, (Katowice, 2018);XІX, ХХ міжнародні науково-практичні конференція «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології», (Одеса, 2019, 2020);IV Всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини-2019», (Дніпро, 2019);ІІІ інтернет-конференція«Сучасні проблеми фізичного виховання, спортута здоров’я людини»(Одеса, 2019);Міжнародна науково-практична конференція«Залучення учнів до здорового способу життя тапопуляризація варіативних модулів навчальноїпрограми з фізичної культури черезвсеукраїнський проект «JuniorZ»(Луцьк,2019); ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція«Фізична культура, спорт та здоров’я різних груп населення (Черкаси, 2019);8th InternationalMultidisciplinaryAcademicConference“Ecologyof XXI Century. TheEuropeanGreenDealChallenges”, (Bucharest, 2020);MateriałyІІ międzynarodowejkonferencjinaukowo-praktycznej“Osiągnięcianaukoweiperspektywy”, (Wrocław,2020 r.) та ін.

Наукові доробки впроваджено у процес фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури в Університеті Ушинського, Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Херсонському державному університеті, Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка, Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського, Житомирському державному університеті імені Івана Франка та ін.

© 2017 Університет Ушинського