Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Загальні відомості
Новини

Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти


 

Загальні відомості

Кафедра дефектології та фізичної реабілітації входила в склад навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації як одна з наймолодших. У лютому 2021 року увійшла в склад новоствореного медичного факультету. Вона почала свою діяльність в 1982 році,  як кафедра біологічних основ фізичного виховання. Першим завідувачем кафедри був Сермеєв Борис Васильович – доктор біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, до того завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Нижегородського педагогічного інституту, вихованець заслуженого діяча науки, доктора педагогічних наук, професора Миколи Георгійовича Озоліна. Глибокі професійні якості дозволили Борису Васильовичу організувати навчально-методичну та наукову роботу на високому рівні. В результаті цього утворилася наукова школа, яка охопила своєю діяльністю не тільки різні міста, а й країни. Під керівництвом Сермеєва Б.В. захищено понад 80 кандидатських і докторських дисертацій.

Українська   Академія   наук   національного   прогресу   обрала  Сермеєва Б.В. членом-кореспондентом за фахом «Фізичне виховання і спорт», а його педагогічний талант відзначено нагородами «Відмінника освіти РРФСР» і «Відмінника народної освіти СРСР».

На    кафедрі    в    різні    роки    працювали    і    продовжують    роботу к. пед. н., професор Шеремет Б.Г., д. пед. н., професор Форостян О.І., професор Курилова В.І., д. соц. н., проф. Кіссе А.І., виконуючий обов'язки професора  Висковатов  Ю.І.,  доцент  Жарков  В.Г.,  к. пед. н.,  доц. Сермеєва А.Р., к. пед. н.,  доц. Начинова О.В.,  к. пед. н.,  доц. Ковиліна В.Г., к. пед. н., доц. Литовченко О.В., д. пед. н. доц. Лещій Н.П., к. п. н., доц. Бойко В.В. (Автор 6 монографій, одна з яких видана іноземною мовою), виконуючий обов'язки доцента к. пед. н. Коломійченко О.Ю., старший викладач, к. пед. н. Мога Н.Д., к. пед. н. Остапенко Н.А., д. психол. н., доц.  Соколова Г.Б.,  к. пед. н., доц. Притиковська С.Д., к. пед. н. Галущенко В.І., заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доц. Тодоров П.І., старший викладач Богатенко П.К., ст. викладач Вишньов В.В., викладачі Маматова З.Р., Довгаль В.В., Рулик Л.І.

Першочерговим завданням колективу кафедри стала організація освітнього процесу, підготовка та видання методичних рекомендацій, встановлення контактів з навчальними базами.

З 1993 року між кафедрою дефектології та фізичної реабілітації та спеціальними навчальними закладами міста Одеса було укладено угоди про

науково-практичне співробітництво. Спільна діяльність фахівців полягала в розробці та експериментальній перевірці нових педагогічних технологій з корекції психофізичних відхилень у розвитку дітей засобами фізичної культури, спільного забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців для спеціальних установ України.

Слід зазначити, що вперше в Радянському Союзі була відкрита спеціальність «Фізичне виховання в спеціальних дитячих закладах», де готувалися методисти для роботи в спеціальних школах з дітьми, які мають різні ступені порушення зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуальної діяльності.

Сферою наукових інтересів кафедри були питання фізичного виховання та реабілітації дітей з вадами інтелектуального розвитку, паралельно досліджувалися проблеми фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл, вивчалися можливості використання технічних засобів у спортивно-педагогічній діяльності.

У 1992 р. за ініціативою проф. Сермеєва Б.В. в Одеському педагогічному інституті була відкрита учена рада зі захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. Членами ради, також були проф. Шеремет Б.Г. і доц. Начинова О.В. Відкриття ради свідчило про визнання наукової школи професора Сермеєва Б.В., про важливість та актуальність наукових досліджень, проведених кафедрою під його керівництвом.

У 1985 році в Одесі відбулася перша Всесоюзна (але перетворилася на міжнародну) конференція «Фізична культура і спорт інвалідів», організована і проведена професорсько-викладацьким складом кафедри. У ній взяли участь фахівці не лише з України, Росії, Молдавії, Узбекистану, республік Поволжя, а й науковці та практики з далекого зарубіжжя.

З 1993 року на факультеті фізичного виховання готували фахівців-логопедів на денній та заочній формах навчання.

З 1997 року кафедрою дефектології та фізичної реабілітації керував кандидат педагогічних наук, професор Шеремет Б.Г., учень Сермеєва Б.В. Він гідно продовжував розпочату професором Сермеєвим Б.В. справу: підготовку кваліфікованих спеціалістів з галузі фізичного виховання та спеціальної педагогіки; підготовку наукових кадрів, науково-дослідницьку діяльність з галузі фізичного виховання дітей з вадами розвитку. З 2016 року кафедру очолює учениця професора Сермеєва Б.В. доктор педагогічних наук, професор Форостян О.І.


 

Науково-педагогічний склад

Сьогодні  професорсько-викладацький  склад  налічує  10  осіб,  з  них 1 доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри – Форостян О.І.; 1 доктор психологічних наук, професор – Соколова Г.Б.; 1 доктор педагогічних наук, доцент – Лещій Н.П., 2 кандидати педагогічних наук, доценти – Начинова О.В., Галущенко В.І.; 1 кандидат медичних наук, доцент – Арнаутова Л.В.; 1 кандидат педагогічних наук, доцент ( за сумісництвом) – Притиковська С.Д.; 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент Тодоров П.І.; викладач – Маматова З.Р.; 1 викладач-стажист – майстер спорту України з вільної боротьби вільної Константинов Д.С. Навчально-допоміжний   персонал:   1  старший   лаборант   –   Брезнер  С.А.;  1 лаборант – Діколенко С.О.

Форостян Ольга Іванівна

Завідувачка кафедри дефектології та фізичної реабілітації,

 доктор педагогічних наук, професор

ORCID: 0000-0001-6084-2160

Закінчила факультет фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського у 1993 році. З 1993 року працювала викладачем кафедри спорту. У 1997 році вступила до аспірантури, яку закінчила у 2000 році за фахом 13.00.03 (корекційна педагогіка). У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на темою «Розвиток точності рухів у глухих школярів» У 2005 році отримала звання доцента кафедри спорту. З 2006 по 2009 роки навчалась у докторантурі. У 2012 році захистила докторську дисертацію з теми «Теорія і практика фізичного виховання дітей з сенсорними порушеннями в українській дефектології (ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.03 (корекційна педагогіка). У 2015 році отримала звання професора кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін.

З 2016 року очолює кафедру дефектології та фізичної реабілітації.

Є автором понад 50 фахових статей та статей, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, 30 наукових статей та тез конференцій, 1 монографії,1 навчального посібника з грифом МОН України у співавторстві, понад 10 навчальних програм з грифом МОН України у співавторстві.

Викладає наступні дисципліни: «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти», «Корекційна педагогіка», «Методологія та організація спеціальних психолого-педагогічних досліджень», «Фізична реабілітація», «Адаптивне фізичне виховання і спорт», «Методики наукових  досліджень у фізичному вихованні».

За час керівництва кафедрою 2 науково-педагогічних працівника захистили докторські дисертації.

Здійснює керівництво науковими пошуками аспірантів та магістрантів, проводить профорієнтаційну роботу та довузівську підготовку молоді з популяризації професії вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя фізичної культури і тренера з різних видів спорту.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 зі захисту докторських дисертацій з педагогічних наук Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Є офіційним опонентом в захисті кандидатських та докторських дисертацій.

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», заступник голови оргкомітету VІI Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей», головний редактор наукового збірника «Проблеми реабілітації».


 

Соколова Ганна Борисівна

Професор кафедри дефектології та фізичної реабілітації,

доктор психологічних наукпрофесор

ORCID: 0000-0002-9913-1814

У 2000 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога.

У 2006 році з відзнакою закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда.

Навчалася в аспірантурі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю 19.00.08 «Спеціальна психологія».

 У 2011 році, захистивши в спеціалізованій ученій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова дисертацію на тему «Розвиток лексико-семантичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку», здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Викладає наступні дисципліни: «Спеціальна психологія», «Патопсихологія», «Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спеціальні навчальні заклади», «Методика корекційної роботи з дітьми з комплексними порушеннями», «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи. Психокорекційні технології в роботі з дітьми з комплексними порушеннями». 

Є автором понад  50 наукових праць, серед яких фахові статті та статті, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, 2 колективні монографії, підручники з математики для 3, 4 і 5 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти (для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (у співавторстві).

Заступник голови оргкомітету VІI Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей», відповідальний редактор наукового збірника «Проблеми реабілітації».

Член Спеціалізованої вченої ради  Д  26.450.02  зі захисту докторських дисертацій з психологічних наук в Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук; офіційний опонент в захисті кандидатських та докторських дисертацій.

Бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що стосуються актуальних проблем спеціальної психології та педагогіки. Є учасником майстер-класів з проблематики впровадження інклюзивної освіти в Україні та науково-практичних семінарів, що висвітлюють питання навчання, виховання та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Є гарантом освітньо-професійної програми 016 Спеціальна освіта (Логопедія) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Плідно працює у науково-організаційному напрямку: керує виконанням кваліфікаційних (магістерських) робіт та  всіма видами педагогічних практик здобувачів вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта.

З 2002 року консультує дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків у складі Одеської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

Приймає участь в роботі курсів з підвищення кваліфікації працівників спеціальних закладів Одеської області.

Має кваліфікаційну категорію: «Практичний психолог вищої  категорії» та звання «Психолог-методист».

Нагороджена почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі регіону та грамотою Одеського обласного інституту удосконалення вчителів за високі професійні досягнення та вагомий внесок у розвиток психологічної служби Одеської області.


Лещій Наталія Петрівна

Доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації,

доктор педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0002-8843-7156

У 1999 році з відзнакою закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського за спеціальністю «Фізична культура і дефектологія» та здобула кваліфікацію вчителя фізичної культури, логопеда. На кафедрі дефектології та фізичної реабілітації працює з 1999 року. У 2004 році, захистивши кандидатську дисертацію  на  тему  «Розвиток  координації  рухів  у глухих підлітків на уроках фізичної культури», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації. В 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук. Тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в навчально-реабілітаційних центрах».

Є автором понад  50 науково-методичних праць, серед яких фахові статті та статті, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, 2 колективні монографії, програми з корекційно-розвиткової роботи з грифом МОН України у співавторстві, статті та тези у вітчизняних та закордонних наукових виданнях.

Викладає наступні дисципліни: «Теорія та спец. методика  виховання дітей з психофізичними порушеннями», «Інноваційні технології в освітньо-корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», «Рухливі ігри в спеціальному навчальному закладі», «Організація і методика оздоровчої фізичної культури», «Технічні засоби навчання в закладах спеціальної та інклюзивної освіти», «Методика викладання фізичного виховання та рухливі ігри в спеціальному навчальному закладі».

Член редакційної колегії наукового збірника «Проблеми реабілітації».

Здійснює кураторство академічної групи, керує науково-дослідною роботою студентів з написання статей та тез, виконанням кваліфікаційних (магістерських) робіт


Арнаутова Лариса Валентинівна

Доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації,

кандидат медичних наук, доцент

 

 ORCID: 0000-0002-1844-0878

 У  1979  році  закінчила  Одеський  державний  медичний  інститут імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія» та здобула кваліфікацію лікар. Захистивши кандидатську дисертацію на тему «Експериментально-гістологічне дослідження репаративної регенерації рогівки ока при травматичному та хімічному пошкодженні», здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності 03.00.11 – цитологія, гістологія.

Викладає наступні дисципліни: «Основи патології з генетикою», «Мовленнєві і сенсорні системи», «Клінічні основи осіб з особливими потребами», «Основи патології, мовленнєві і сенсорні системи, клінічні основи», «Гігієна», «Гігієна у фізичному вихованні і спорті».

Є автором понад 50 наукових публікацій, серед яких фахові статті та статті і тези в інших наукових виданнях, методичні рекомендації, навчальні посібники українською та англійською мовами, є співавтором практикуму і підручника англійською мовою.

Член редакційної колегії наукового збірника «Проблеми реабілітації».

Здійснює кураторство академічної групи, керує науково-дослідною роботою студентів з написання статей та тез, виконанням кваліфікаційних (магістерських) робіт


Начинова Олена Василівна

Доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації, кандидат педагогічних наук, доцент

 

ORCID: 0000-0002-9563-2304

У 1977 році закінчила факультет фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського з відзнакою і почала трудову діяльність у школі. З 1979 року працює викладачем на факультеті фізичного виховання ОДПІ імені К. Д. Ушинського. Після завершення аспірантури у 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – Спеціальна педагогіка у Науково-дослідному інституті дефектології АПН СРСР (м. Москва) з теми: «Коррекция отклонений в развитии основных движений у слабовидящих школьников средствами физического воспитания (I – IV) классы». У 1994 році одержала звання доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

Викладає наступні дисципліни: «Корекційна педагогіка», «Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта», «Корекційна педагогіка та МРВ в спеціальному навчальному закладі», «Основи інклюзивної педагогіки та інтегрованого навчання», «Методика організації КОР в ЗОШ», «Основи дефектології».

Є автором понад 50 наукових  праць, серед яких фахові статті та статті і тези у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, навчальні посібники з грифом МОН, методичні розробки.

Член редакційної колегії наукового збірника «Проблеми реабілітації». Здійснює кураторство академічної групи, керує науково-дослідною роботою студентів з написання статей та тез, виконанням кваліфікаційних (магістерських) робіт.


Тодоров Петро Іванович

Доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації,

заслужений працівник фізичної культури і спорту України

ORCID: 0000-0003-3318-6932

У 1988 році закінчив Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю фізичне виховання і отримав кваліфікацію – вчитель фізичної культури.

У 1980 році виконав норматив майстра спорту з греко-римської боротьби в складі збірної команди ДСО «Спартак» на змаганнях Чемпіонату України. У 2003 році став бронзовим призером Чемпіонату Світу серед ветеранів, у 2008 році отримав звання тренера вищої категорії з греко-римської боротьби.

З 2004 року працює в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського на посаді викладача спортивної боротьби кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

Протягом багатьох років проводив значну спортивно-масову роботу серед студентської молоді. Його вихованці беруть активну участь у спортивному житті міста та області, у різноманітних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де стають переможцями змагань або отримують призові місця. Команда Університету Ушинського з вільної та греко-римської боротьби протягом багатьох років перемагала у змаганнях обласних студентських ігор та у змаганнях літньої Універсіади України.

Активно проводить профорієнтаційну роботу та довузівську підготовку молоді з популяризації професії вчителя фізичної культури і тренера з різних видів спорту

У 2013 році присвоєно почесне звання «Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України». 

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації.


Галущенко Вікторія Іванівна

Доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації, кандидат педагогічних наук

ORCID: 0000-0002-7554-9829

У 1995 році закінчила Український державний університет імені М.П. Драгоманова м. Київ, спеціальність: вчитель-логопед дошкільних та шкільних закладів, вчитель початкових класів шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ).

З 1999 р. працює на кафедрі дефектології та фізичної реабілітації у Південноукраїнському педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Особливості формування просодичного компоненту мовлення у дітей зі стертою формою дизартрії».

Викладає наступні дисципліни: «Неврологічні основи осіб з порушенням мовлення», «Логоритміка з методикою», «Методика навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку з ТПМ», «Спец. курс «Розвиток зв'язного мовлення дітей з ТПМ», «Ігри в логопедичній роботі».

Є автором наукових  праць, серед яких фахові статті та статті і тези у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, навчального посібника (у складі авторського колективу).

   У 2019 році виступала офіційним опонентом кандидатської дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Проводила керівництво роботами студентів  до участі у конкурсах студентських наукових робіт, де отримані призові місця.

Член редакційної колегії наукового збірника «Проблеми реабілітації». Здійснює кураторство академічної групи, керує науково-дослідною роботою студентів з написання статей та тез, виконанням кваліфікаційних (магістерських) робіт.


pryПритиковська Світлана Дмитрівна

Доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації, кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0001-6780-9507

У 1997 році закінчила Слов’янський педагогічний інститут за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда шкільних та дошкільних закладів. 

Захистивши кандидатську дисертацію на тему «Формування координації рухів як засіб корекції мовленнєвих порушень у старших дошкільників», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дефектології та фізичної реабілітації.  

Викладає наступні дисципліни: «Логопедія», «Логопедія з методикою викладання».

Є автором понад 30 наукових статей та тез, учасник міжнародних та національних науково-практичних конференцій. Виступала з майстер-класом на VІI Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей».

Проводила керівництво роботами студентів  до участі у конкурсах студентських наукових робіт, де отримані призові місця. Керує науково-дослідною роботою студентів з написання статей та тез, виконанням кваліфікаційних (магістерських) робіт.


maМаматова Зульфія Раїсівна

Викладач кафедри дефектології та фізичної реабілітації

ORCID: 0000-0001-9028-1085

У 1998 році закінчила Південноукраїнський державний    педагогічний    університет    імені   К.Д. Ушинського за спеціальністю «Фізичне виховання і фізичне виховання у спеціальному дитячому закладі» та здобула кваліфікацію «вчитель фізичного виховання, методист з фізичного виховання в спеціальних дитячих закладах освіти».

В Університеті Ушинського працює з 2005 року. В 2006 року зарахована на посаду викладача кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

В 2009 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. Продовжує роботу над дисертаційним дослідженням за темою «Особливості формування рухової сфери у дітей із затримкою психічного розвитку».

Проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Клінічні основи осіб з особливими потребами», «Основи наукових досліджень», «Основи наукових досліджень, метрологія і біомеханіка», «Фізична реабілітація», «Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення», «Клінічні основи діагностики дітей з особливими потребами»

Є автором понад 50 наукових праць, серед них фахові статті, статті та тези в українських та закордонних наукових виданнях, навчальні програми з фізичної культури для учнів з особливими освітніми потребами.

Є технічним редактором наукового збірника «Проблеми реабілітації».


konstКонстантинов Дмитро Сергійович

Викладач–стажист кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

ORCID: 0000-0002-2725-7397

У 2020 році  закінчив Державний заклад  «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) та здобув кваліфікацію «Викладач фізичного виховання. Вчитель фізичної культури. Організатор фізичного виховання у спеціальному закладі освіти». Майстер спорту України з вільної боротьби.

06.09.2021 р. почав працювати викладачем–стажистом кафедри дефектології та фізичної реабілітації. Проводить практичні заняття з наступних дисциплін: «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Теорія і методика спортивних двобоїв», «Фізична реабілітація в СНЗ», «Методики викладання фізичного виховання в СНЗ», «Фізична реабілітація».


 Навчальна робота

ОПП

Рецензії та відгуки

Робочі програми

Навчальні плани

Графік освітнього процесу

Вибіркові дисципліни

Анотації до вибіркових дисциплін

Якість освітнього процесу

Розклад занять

І семестр

ІІ семестр

Кафедра виконує освітню роботу зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура); 016 Спеціальна освіта; 017 Фізична культура і спорт.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 016 Спеціальна освіта: «Вступ до спеціальності (Спеціальна освіта)», «Спеціальна психологія», «Основи патології з генетикою», «Патопсихологія», «Корекційна педагогіка», «Основи наукових досліджень», «Логопедія», «Мовленнєві та сенсорні системи», «Психолого-педагогічна діагностика і відбір дітей в спеціальні заклади», «Клінічні основи діагностики дітей з особливими потребами», «Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі», «Неврологічні основи осіб з порушеннями мовлення», «Технічні засоби навчання в закладах спеціальної та інклюзивної освіти», «Гігієна», «Фізична реабілітація», «Основи інклюзивної педагогіки та інтегрованого навчання», «Теорія та спец. методика виховання дітей з психофізичними порушеннями», «Кваліфікаційна (курсова) робота з ТСМ виховання дітей», «Рухливі ігри в спеціальному навчальному закладі», «Логоритміка з методикою», «Методика навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку з ТПМ», «Корекційно-реабілітаційні служби та соціально-правове забезпечення», «Ігри в логопедичній роботі», «Спец. курс «Розвиток зв'язного мовлення дітей з ТПМ».

Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт: «Спеціальна психологія», «Корекційна педагогіка та МРВ в СНЗ», «Основи наукових досліджень, метрологія і біомеханіка», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Теорія і методика спортивних двобоїв», «Гігієна у фізичному вихованні і спорті», «Методика викладання фізичного виховання та рухливі ігри в СНЗ», «Фізична реабілітація», «Організація і методика оздоровчої фізичної культури», «Методики викладання фізичного виховання в СНЗ», «Фізична реабілітація в СНЗ», «Основи патології, мовленнєві і сенсорні системи, клінічні основи».

Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта: «Основи дефектології»

Для студентів ОС «Магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта: «Методологія та організація спеціальних психолого-педагогічних досліджень», «Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти у закладах вищої освіти», «Логопедичні технології та практикуми», «Логопедія з методикою викладання»,  «Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи», Психокорекційні технології в роботі з дітьми з комплексними порушеннями», «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами», «Інноваційні технології в освітньо-корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», «Логопедія з методикою викладання у вищому навчальному закладі», Спец. курс «Арттерапія в корекційно-реабілітаційному процесі», «Профорієнтація та профвідбір», «Методика корекційної роботи з дітьми з комплексними порушеннями», «Методика організації корекційно-оздоровчої роботи в ЗОШ»,

Для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт: «Методики наукових досліджень», «Адаптивне фізичне виховання і спорт», «Сучасні оздоровчі системи у фізичному вихованні», «Методи реабілітації в СНЗ, КРС і СПЗ», «Новітні методики фізичного виховання в спеціальних навчальних закладах», «Музично-ритмічні технології у спеціальних навчальних закладах».


 

Методична робота

Викладачі кафедри розробляють робочі навчальні програми з усіх дисциплін кафедри та комплекси інтегративного навчально-методичного забезпечення до них.

Розроблені програми і тестові завдання до іспитів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та ступеня магістра зі спеціальності 016 Спеціальна освіта.


 

Наукова робота

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Б.В. Сермеєва

Кафедра виконує науково-дослідну роботу з теми «Психолого-педагогічний супровід в корекційно-реабілітаційної роботі дітей з особливими освітніми потребами».

Основні положення й результати досліджень доповідалися на VІI Міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей», Київ, 2021; на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми реабілітації», Одеса, 2021; міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», Київ, 2020; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти», Полтава, 2021; ХІV міжнародній науково-практичній конференції «Спеціальна освіта: проблеми та перспективи», Кам‘янець-Подільський,­ 2021; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасна логопедія, інноваційні технології», Миколаїв, 2021; IV міжнародній науково-практичній конференції «Topical issues of modern science, society and education», Харків, 2021; 1-й міжнародній науково-практичній конференції «Priority directions of science and technology development», Київ, 2020; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ігрова та виховна діяльність у роботі вихователя закладу дошкільної освіти», Івано-Франківськ, 2021; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти» Полтава, 2022.

Проводиться керівництво науково-дослідною роботою студентів з написання статей та тез, підготовка їх до участі в конкурсах студентських наукових робіт.

 


 

Організаційна робота

Викладачі кафедри активно займаються освітньо–просвітницькою, профорієнтаційною та рекламно-інформаційною діяльністю під час конференцій, постійних зустрічей з учнями та керівниками закладів освіти, науковцями зі спеціальної освіти.


 Новини

ІХ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки і психології «ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ МИРУ І ВІЙНИ»

Нагородження Соколової Ганни Борисівни почесною Грамотою Національної Академії Педагогічних Наук України

Відбулися Європейські університетські ігри з єдиноборств

Відбулася атестація здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання

Відзначення науковців Університету Ушинського з нагоди Дня науки

VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії»

Участь у науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами у кризових ситуаціях»

Щороку у травні відзначається професійне свято українських науковців – День науки!

Участь у X міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців»

До Дня науки 2023 р.

Гостьова лекція для здобувачів освіти другого року навчання освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Гостьова лекція «Особлива дитина у родині: переорієнтування цілей небажаної поведінки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня першого року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Гостьова лекція в умовах співпраці з Київським університетом імені Бориса Грінченка

23-24 березня 2023 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України».

Тиждень доброчесності

Старший лаборант кафедри дефектології та фізичної реабілітації Брезнер С.А.  пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації "Можливості Canva для створення профорієнтаційного контенту"

Проведення презентацій вибіркових дисциплін кафедри дефектології т фізичної реабілітації на 2023-2024 н.р.

До Дня Героїв Небесної Сотні

Організація академічної мобільності

Міжнародний день логопеда

До Дня науки 

До Дня української писемності та мови було проведено кураторську годину зі студентами першого року навчання медичного факультету спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

Гостьова лекція з дисципліни «Спеціальна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня першого року навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Гостьова лекція в умовах співпраці з Мукачівським державним університетом

Нагородження Соколової Ганни Борисівни почесною грамотою Одеської міської ради

Тренінг з надання першої домедичної допомоги від представників організації «Червоний Хрест» для студентів та співробітників університету.

Екскурсія до бібліотеки Університету Ушинського

VІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Освіта осіб з особливими потребами: виклики воєнного часу»

Захід до Дня захисників і захисниць України

Підсумкові конференції з виробничої практики здобувачів вищої освіти

Новий навчальний рік здобувачів освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта

Вітаємо студентку медичного факультету спеціальності 016 Спеціальна освіта Юлію Палашевську

Відбулася атестація здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання

Вітаємо студентку медичного факультету спеціальності 016 Спеціальна освіта Юлію Палашевську

Звітна конференція з навчальної (ознайомлювальної в спеціальному навчальному закладі) практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта заочної форми навчання

26 травня відбувся Всеукраїнський семінар практикум «Дитина з особливими освітніми потребами на уроці фізичної культри».

Семінар присвячений діяльності наукової школи Б.В. Сермєєва

Кураторська година до Дня Вишиванки

Громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)»

Круглий стіл «Освіта осіб з особливими освітніми потребами»

Гостьова лекція «Психологічні та методичні аспекти супроводу дітей з ООП: школа та родина»

Академічна доброчесність: виклики сучасності

Міжнародний флешмоб «Lots of Socks»

Звітна конференція з переддипломної практики

Практика в інклюзивно-ресурсних центрах

До Дня єднання України


Контакти

65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4/1.

Кафедра дефектології та фізичної реабілітації.

 

© 2017 Університет Ушинського
https://inlis.serangkab.go.id/slot-demo/ https://149.129.239.111/ https://registrasipangan.pom.go.id/products/demo/ https://bkpsdm.probolinggokab.go.id/products/demo/ https://keuangan.sulselprov.go.id/restapi/slot-demo/ https://inlislite.undiksha.ac.id/products/slot-demo-pg-soft/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/mahjong-ways/ http://sisigap.kuduskab.go.id/img/demo/ https://simpeg.bkd.sumbarprov.go.id/products/akun-demo-slot/ https://tte.tubankab.go.id/products/slot-demo-pg-soft/ https://registrasipangan.pom.go.id/products/gacor/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/server-luar-negeri/ https://siss.sulselprov.go.id/approve/demo/ https://siss.sulselprov.go.id/approve/gacor/ https://www.jf3.co.id/products/slot-demo-pgsoft/ https://sipuskom.polinema.ac.id/logs/demo/ https://inlislite.bengkaliskab.go.id/pgsoft-demo/ https://sidarasalimba.sanggau.go.id/slot-demo/ https://link.space/@laskar89 https://heylink.me/mpoas_slot https://orange-cliff-05c110310.3.azurestaticapps.net/ https://magic.ly/cincinbet https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/ https://oconnellstbistro.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.scadvocate.com/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ httpshttps://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/