Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду. Координуючими органами організації науково-дослідної роботи студентів є Рада молодих учених і Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету Ушинського.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів в університеті є:

 • залучення студентів до науково-пошукової діяльності на різних етапах навчання у ЗВО;
 • мотивування науково-дослідної роботи студентів, ознайомлення їх з науковими методами пізнання, забезпечення творчого засвоєння навчального матеріалу;
 • пропаганда серед студентів різних форм наукової творчості відповідно до принципу єдності науки і практики, формування інтересу до науково-педагогічних досліджень як основи опанування новими знаннями;
 • формування творчого ставлення до педагогічної професії шляхом залучення студентів до дослідницької діяльності;
 • озброєння студентів різноманітними методами і прийомами самостійного розв’язання науково-педагогічних завдань;·
 • залучення обдарованих студентів до цілеспрямованої науково-дослідної роботи в різних наукових колективах і школах університету, освоєння нових педагогічних технологій дослідження;
 • виховання патріотичного ставлення молоді до досягнень вітчизняних наукових шкіл та наукових шкіл університету на основі спадкоємності між поколіннями;
 • співпраця з іншими закладами вищої освіти та науковими установами, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи з упровадженням передових форм і методів наукового дослідження в роботу університету;
 • організаційно-методична робота щодо підвищення ефективності функціонування студентських наукових гуртків та проблемних груп, що діють в університеті;
 • організація й проведення різних заходів з науково-дослідної роботи студентів (наукових семінарів і конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з різних дисциплін і спеціальностей, оглядів-конкурсів, презентацій курсових, магістерських та навчально-дослідницьких робіт, дискусійних клубів, симпозіумів, шкіл молодих дослідників тощо).

Науково-дослідна робота студентів поділяється на три основні види залежно від змісту і характеру проведення:

 • науково-дослідна робота студентів, яка передбачена навчальними планами і програмами та є обов’язковою;
 • науково-дослідна робота студентів, що доповнює освітній процес (поза межами безпосередньої освітньої програми);
 • дослідження студентів, які проводяться в позааудиторний час разом з науковцями університету.

Основними формами науково-дослідної роботи студентів в університеті є: студентські науково-дослідні гуртки, творчі проблемні групи, науково-дослідна робота студентів на базі освітніх закладів Одеської області, участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня (університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних), у психолого-педагогічних дослідженнях, що проводяться кафедрами університету, міжнародних програмах, конкурсах, грантах; науково-дослідна робота на базі інших університетів, виконання пошуково-дослідницьких проектів під час написання курсових і магістерських робіт.

Усім студентам університету надається допомога в проведенні досліджень, поданні завершених робіт на конкурси і виставки, публікації та впровадженні результатів психолого-педагогічних надбань у освітній процес.

Університет Ушинського є базовим у проведенні другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з багатьох навчальних дисциплін і спеціальностей та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Керівництво науковою роботою студентів в університеті здійснює понад 400 науково-педагогічних працівників. Щороку проводяться конкурси студентських наукових робіт, Дні студентської науки, студентські наукові конференції, конкурси студентських наукових доповідей, видаються збірники студентських наукових статей. Найкращі студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, виставках і конференціях (щороку готується понад 100 робіт).

За останні 5 років на різних наукових конференціях зроблено близько 7000 доповідей, видано понад 4500 наукових статей та тез, підготовлено на Всеукраїнський конкурс близько 100 студентських наукових робіт, оформлено заявки на винаходи. За означений період студенти отримали біля 8000 нагород різного рівня за перемоги та успіхи в науковій діяльності, у т. ч. 50 медалей та гран-прі на міжнародних конкурсах, які проходили в Канаді, Ізраїлі, США, Німеччині, Болгарії, Туреччині, Польщі, Литві, Китаї тощо, та понад 700 дипломів і 1500 почесних грамот Міністерства освіти і науки України та інших відомств і установ.

Досвід організації науково-дослідної роботи студентів в університеті засвідчив, що сучасні умови й економічна ситуація в країні вимагають модернізації та динамічного вдосконалення їхньої науково-пошукової діяльності, використання нових методичних підходів, організаційних форм та позитивних стимулів, обов’язкового аналізу й упровадження передового досвіду в практику роботи з обдарованою молоддю.

В університеті відбувається перебудова системи організації науково-дослідної роботи студентів, яка здійснюється відповідно до нових умов управління та розвитку закладів вищої освіти, базується на використанні багаторічного вітчизняного й зарубіжного досвіду і спрямована на забезпечення високого рівня підготовки фахівців за світовими стандартами педагогічної освіти.

 

 

© 2024 Університет Ушинського
https://147.139.212.232/ https://8.215.58.83/ https://147.139.182.39/ https://147.139.212.74/ https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-mahjong-gacor.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-luar-negeri.html https://hoston.blob.core.windows.net/juragan/slot-gacor-online.html https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/app-web/page/produk/demo-pragmatic/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/