Анонси

Новини

Науковий вісник. Педагогічні науки.


          Науковий вісник 2015, № 4  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2015, № 3  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2015, № 2  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 11, № 12  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 9, № 10  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 7, № 8  Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 5, № 6   Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 3, № 4   Педагогічні науки pdf
          Науковий вісник 2014, № 1, № 2   Педагогічні науки           pdf

Серія

Педагогіка, психологія

Рік заснування:

1997

ISSN:

-

Свідоцтва про державну реєстрацію:

Журнал зареєстровано у держкомітеті телебачення і радіомовлення України 09.06.2003 р. Свідоцтво – серія КВ -413

Фахова реєстрація у ДАК України:

Затверджено постановою президії Вищої атестаційної комісії України

від 18 листопада 2009 р. № 1705/5 (педагогічні науки, психологічні науки).

Спеціальність ДАК:

Педагогіка, психологія

Періодичність:

6 раз на рік

Мова видання:

Українська, російська

Засновник:

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського»

Головний редактор:

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Богуш А.М.

Заступники головного редактора:

кандидат педагогічних наук, доцент Яцій О.М.

Відповідальний секретар:

-

Члени редакційної ради: (з розкриттям вчених звань та посад)

-

Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань та посад)

доктор педагогічних наук, професор Богданова І.М.,

доктор психологічних наук, професор Велитченко Л.К.,

доктор педагогічних наук, професор Карпова Е.Е.,

доктор психологічних наук, професор Каліна Н.Ф.,

доктор педагогічних наук, доцент Койчева Т.І.,

доктор педагогічних наук, професор Курлянд З.Н.,

доктор педагогічних наук, професор Ліненко А.Ф.,

доктор психологічних наук, професор Максименко Ю.Б.,

доктор психологічних наук, професор Саннікова О.П.,

доктор психологічних наук, професор Симоненко С.М.,

доктор психологічних наук, професор Чебикін О.Я.

Адреса редакції:

65020, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, Південноукраїнський Національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 3 поверх, 59 ауд., ІВЦентр.

Телефон:

048 732 18 84

E-mail:

WWW. pdpu.edu/ua/ukr/izd/index.html

Вимоги до статей

присутні такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

- формулювання цілей статті (постанова завдання, мета);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок

у даному напрямку.

Примітка: Авторам (за винятком докторів наук) в журналі «Науковий вісник» Південноукраїнського національного педагогічного університету

ім. К.Д.Ушинського) разом зі статтею подавати до редакції завірені:
- обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки

(доктора наук):

- виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

Крім того, до статті в журнал «Науковий вісник» Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського додаються:
1. «
Авторська довідка» - прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю),

його відношення до науки: ступінь, звання; коли цього немає – «пошукач» чи «аспірант» із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони).
2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та

українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.
3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці).

5. «Резюме» - англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.
7. Стаття має бути надрукована шрифтом «Times New Roman», 14 розмір, формат А-4, полуторний інтервал.

8. Реферат до статті 250-300 слів, назва статті, прізвище, ім’я, по батькові англійською мовою.

ВІТАЄМО!!! НАМ 200 РОКІВ!

  • Віртуальний тур
  • Віртуальний тур
  • Віртуальний тур
  • Віртуальний тур

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського